برنامه ويژه جشن ميلاد با سعادت اميرالمومنين علی (ع)

جمعه ۲۷ ژوئيه ۲۰۰۷

- ۱ -


 

 

 

 

 

بر مطبخ مركز نظری كردم دوش

 

ديدم سيخ های كباب بريان و خموش

 

وين سيخ به آن سيخ همی گفت به گوش

 

كو كباب بر و كباب خر و كباب فروش

البته با عذر خواهی از جناب حكيم عمر خيام و صنف محترم كوزه‏گران و كوزه‏فروشان

 

بعضی وقت ها ما فراموش می كنيم برای يك برنامه در مركز
چه ميزان زحمت كشيده می شود .
شام فقط يك قلم آنست