آغاز ماه رجب


اگرچه اجزإ زمان همانند يكديگرند, خداوند متعال برخی امور يكسان را از طريق اعطای حرمت و قداست افزونتری به آنها, از ويژگی خاصی برخوردار ساخته كه ديگر امور از اين خصوصيت بی بهره اند, امتياز دادن به پاره ای از ماهها به لحاظ برخورداری اين ايام از حرمتی بيشتر, از آن جهت است كه خداوند متعال حرمت را در اين اوقات سخت تر و ناخوشايندتر از هتك حرمت در ساير ماهها مقدر فرموده كه عصيان در برابر حق و ارتكاب گناه در چنين ايامی مجازاتی شديدتر در پی داشته و اعمال حسنه در آنها پاداشی دو چندان را برای صاحبش به ارمغان می آورد , برخی مومنان و وارستگان به درك و حرمت نهادن چنين اوقاتی شائقند و سعی بر آن دارند كه از طريق ذكر, عبادت و دعا اين مقطع از زمان را احيا كرده و در واقع يك تمايل درونی برای برخورداری از فضائل چنين لحظاتی گرانبها را در خود احساس می نمايند و به شكوفايی آن مبادرت می ورزند, وقتی خداوند متعال خواستار آن است كه با بنده خود از در دوستی و عاطفه درآيد او را در اوقات و فرصت های پرفضيلت با اعمالی برتر, والا و شايسته مشغول می نمايد. بنابراين آن كه آهنگ دريافت مهر الهی را در اعماق قلب خويش می پروراند ضرورت دارد تمام توان خويش را به كار گيرد تا در چنين اوقات فروزانی در غفلت به سر نبرد چرا كه چنان اوقات شريفی موسم خيرات و سوداگريهايی است كه منافع فراوانی را برای او به دنبال مي‎آورد, در غير اين صورت از پيروزی و رستگاری محروم می ماند و از قافله پرهيزگاران فاصله می گيرد.

رشته رحمت
هفتمين ماه از سال هجری قمری رجب نام دارد كه نبايد فضيلت آن را به بوته فراموشی سپرد زيرا در ميان ماههای دوازده گانه تنها و بدون ائتلاف با ماههای ديگر از حرمت و قداست برخوردار می باشد, در واقع چهار ماه در قرآن كريم با تعبير « حرم » يعنی برخوردار از حرمت ياد شده است كه يكی از آنها رجب نام دارد و در آن قتال و كشتار حرام می باشد. رسول اكرم(ص) فرموده اند:

« رجب ماه بزرگ خداست و هيچ ماهی در حرمت و فضيلت به پايه آن نمی رسد و قتال با كافران در اين ماه حرام است, آگاه باشيد كه رجب ماه پروردگار است و شعبان ماه من و ماه رمضان ماه امت من است و اگر كسی در ماه رجب حتی يك روز روزه بدارد خدا را از خود خشنود ساخته و خشم الهی از او دور می گردد.»

امام هفتم(ع) فرموده اند: رجب نام نهری است در بهشت كه از شير, سفيدتر و از عسل, شيرين تر است; هر كس يك روز از آن را روزه بدارد خداوند از آن نهر به او بياشامد.

از امام صادق(ع) نقل شده كه حضرت محمد(ص) فرمود:

ماه رجب ، ماه خداست در غايت حرمت و فضيلت . اگر کسي روزی از اين ماه را روزه بگيرد خدای را خشنود و شعله غضب الهي را خاموش نموده است و دري از درهاي جهنم به روي او بسته مي شود . رجب ماه استغفار امت من است, پس در اين ماه طلب آمرزش كنيد كه خداوند آمرزنده و مهربان است و رجب را ((اصب)) می گويند زيرا كه رحمت خداوند در اين ماه بر امت من بسيار ريخته می شود پس بسيار بگوئيد استغفر الله و اسئله التوبه.

اعراب وقتی كه درياها مواج می شد, رودها جاری می گرديد و درختان رشد و نمو می كرد می گفتند موسم رجب است و آن را تعظيم می نمودند و طی آن از جنگ و خونريزی اجتناب می نمودند.

اَينَ الرَّجبيُّون

قالَ رسولُ الله صلي الله عليه و آله:

« در صحراي محشر که همه دلها نگران و همه چشمها اشکبار است ، آوائي در گوشها طنين مي اندازد که:

« اين الرّجبيون » کجايند کساني که ماه رجب را محترم شمرده و اعمالي از آن ماه را انجام داده اند . و بدين ترتيب آن افراد ، از ديگران جدا شده و به رضوان الهي داخل مي شوند. »

قالَ رسولُ الله صلي الله عليه و آله:

اِنَّ اللّهَ نَصَبَ فِي السَّماءِ السّابِعَه مَلَكاً يقال لَهُ الدّاعي، فَاِذا دخَلَ شَهرُ رَجبِ يُنادي ذلك المَلَك كُلّ لَيلة منه اليَ الصَّباح طوبي للذّاكرين، طوبي للطّائعين، و يقول اللّه تعالي اَنَا جَليسُ مَن جالسَني وَ مُطيعُ مَن اَطاعَني وَغافِرُ مَنِ اسْتَغْفَرَني، الشّهرُ شَهري وَالْعبدُ عبْدي وَالرَّحمَةُ رَحْمَتي، فَمَن دَعاني في هَذاَالشَّهر اَجِبْتُهُ وَ مَن سَأَ لَني اَعطَيتُهُ وَمَن اسْتَهْداني هَدَيتُهُ وَجعَلْتُ هَذَاالشَّهرَ حَبْلاً بَيني وَ بَينَ عِبادي فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَصَلَ إِلَيَّ.

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله ( فرمود:

همانا خدا فرشته اي را به نام داعي در آسمان مأمور نمود تا هر گاه هلال ماه رجب رؤيت شد از سرشب تا به صبح ندا مي دهد كه: خوشا به حال ذاكرين و خوشا به حال فرمانبرداران و اطاعت كنندگان، و اعلام مي كند كه خداي كريم مي فرمايد:

من همنشينم با كسي كه همنشيني مرا بپذيرد، و مطيع كسي كـه مرا اطاعت كند، و مي بخشم كسي را كه از من طلب مغفرت كند، ماه رجب ماه من و عبادت بنده من و رحمت واقعي رحمت من است. هر كس در اين ماه مرا بخواند دعوت او را اجابت مي كنم، هر كس از من چيزي بخواهد به او عطا خواهم كرد، هركس از من هدايت بخواهد اورا هادي خواهم بود . اين ماه را وسيله اي بين خود و بندگانم قرار دادم تا هر كس متمسك به آن شود به من مي رسد.

رجب و روزه, تمرين تزکيه
فضيلت ها و ثواب هايی كه برای روزه داری در ماه رجب ذكر شده آنقدر زياد و قابل عنايت می باشد كه غفلت از آن با خسرانی مبين توأم است, ابن بابويه (شيخ صدوق) به سند معتبر از سالم روايت كرده كه گفت: به محضر امام صادق (ع) مشرف شدم در حالی كه چند روز به اواخر ماه رجب مانده بود, چون نظر آن حضرت بر من افتاد, فرمودند: آيا در اين ماه روزه گرفته ای؟ عرض كردم: نه, فرمودند: آنقدر ثواب را از دست داده ای كه اندازه اش را جز خداوند نمی داند. همانا اين ماهی است كه خداوند آن را بر ايام ديگر فضيلت داده و حرمت آن را عظيم نموده و برای روزه داران آن كرامتش را واجب گردانيده است, عرض كردم: يابن رسول الله (ص) اگر در اوقات باقی مانده روزه بدارم آيا به برخی از ثواب های روزه داران می رسم؟ فرمودند: ای سالم, هر كس يك روز از آخر اين ماه را روزه بدارد خداوند او را از شدت سكرات مرگ, هراس بعد از موت و از عذاب قبر مصون گرداند, و كسی كه دو روز آخر رجب را صائم باشد بر صراط به سهولت عبور كند و آن فردی كه سه روز از آخر اين ماه را روزه بدارد از وحشت روز قيامت و از هول و هراس آن روز ايمن گردد و مجوز بيزاري از آتش دوزخ را به وي بدهند.

حضرت امام كاظم(ع) فرموده اند: هر كس يك روز از ماه رجب را روزه بدارد آتش جهنم از او فاصله مي گيرد و هر كس سه روز آن را روزه بگيرد بهشت بر او واجب مي شود. و در روايتی ديگر از رسول اكرم (ص) نقل شده كه هر كس تمامی روزهای رجب را روزه بدارد سروش آسمانی چنين مژده اش می دهد:

بنده خدا گذشته هايت همه بخشوده شد, اينك كار خويش را از نو شروع كن...

صدقه دادن
كسي كه نمي تواند در اين ماه روزه بگيرد, براي هر روز به نيازمندي صدقه بدهد ، اگر تمام مخلوقات اجتماع كنند قادر نيستند ثواب آن را محاسبه نمايند.

در فرازی از روايت فوق آمده است كه از آن حضرت پرسيدند: اگر كسی به هر عذر پذيرفته ای نتواند آن را روزه دارد از چه راهی می تواند به چنين پاداشی دست يابد؟ فرمود: اگر به جای هر روزه نانی صدقه دهد به همين پاداش بلكه بيش از آن خواهد رسيد, ثوابی كه اگر همه آسمانيان و اهل زمين برای اندازه گيری آن اجتماع كنند حتی يك دهم آن را نمی توانند احصی كنند.

استغفار
رجب به « شهر الاستغفار» هم معروف است زيرا در اين زمان عباد خداوند با طلب آمرزش و مغفرت از سيئات فاصله می گيرند و به رحمت الهی نزديك می شوند و در واقع در اين جويبار روح و روان خويش را از هرگونه آلودگی منزه ساخته و رذائل و خباثت ها را از قلب خود می زدايند, در برخی منابع روايی اين ماه را « شهر اميرالمومنين (ع) » ناميده اند يعنی ماه ولايت, زيرا در سيزدهم رجب ولادت آن امام متقين و پيشوای پرهيزگاران روی داده است, همچنان که شعبان را ماه رسول خدا (ص) و رمضان را ماه خدا گفته اند, رجب را همچنين «حبل الهی» نيز ناميده اند, زيرا ريسمان رحمت الهی و لطف ربوبی برای بندگان از عالم ملکوت آويخته می شود تا هر کس بخواهد توسط آن به مقام قرب راهی يابد.

هر كس در تمام ماه رجب هزار بار با عبارت زير استغفار كند مورد عفو و بخشش خدا قرار مي گيرد.

اَسْتَغْفِرُاللهَ ذَا الْجَلالِ وَالْاِكْرام مِنْ جَميعِ الذُّنُوبِ وَا لْآثامِ

خوشا به حال رجبيون
هلال ماه رجب، زندگي و تولـدي دوباره را بـه عاشقان نويد مي دهد. ماه رجـب فصل جديدي در كتاب زندگي مي گشايد كه از عطر دل انگيز نيايش سرشار است. پيامبر رحمت (صلي الله عليه و آله) با ديدن هلال ماه مبارك رجب، دست به دعا بر مي داشت و پس از حمد و ثناي الهي، سي بار تكبير و لااله الا اللّه مي گفت و مي فرمود: ماه رجب، ماه استغفار براي امت من است. در اين ماه بسيار طلب آمرزش كنيد كه خداوند آمرزنده مهربان است.

در ماه رجب فرشته اي تا صبح اينگونه ندا مي دهد: خوشا به حال رجبيّون، خوشا به حال آنان كه والايي ماه رجب را دريافته اند، خوشا به حال آنان كه از بركت ماه رجب نصيبي اندوخته اند.

پوينده طريق بندگی و سالك راه ملكوت و رهسپار وادی معرفت و چشم انتظار بهار طاعت و مشتاق دعا و مناجات و مسئلت كه شير روز و زاهدی در دل ظلمت است و با اقليم توحيد آشنايی دارد و از جام محبت و دلدادگی جرعه هايی جانبخش نوشيده و طالب قرب, كرامت, تعالی و فضيلت می باشد گاه رسيدن پر بركت سال همچون رجب, شعبان و رمضان همچون انسان هايی تشنه و مشتاق در انتظار گمشده آشنای خود در اين مواقع بسر می برد تا از آب گوارا و نوشين حيات و معنويت سيراب شده و روح و روان خود را جانی نوين و طيب و طاهر ببخشد و با نظافت خانه دل و آراستن درون, خود را برای ميهمانی خدا و درك ليله القدر ماه مبارك مهيا كند.

آنان كه در وادی مراقبه و شهود در محضر خدای متعال گام برمی دارند چه خوب قدر چنين ايامی را می دانند و بسيار سخت تر و هوشيارتر و جدی تر از دنياطلبان, به دنبال آن هستند تا مبادا سودی فانی و متاعی ارزانی از اين نشئه از دستشان بيرون رود, مراقبند تا نكند نفعی باقی و تجارتی راقی برای آخرت, از كفشان ربوده گردد كه زيان و نقصان را در اين می بينند از اين روست كه حضرت امام خمينی (ره ) در چنين مناسبت هايی عنايت افزونتری به خلوت و انس با خدای بی همتا و دوری از اغيار و كثرت اين ديار نشان می دادند.

بر كسی كه می خواهد به تصفيه درون بپردازد لازم است كه برای دستيابی به خرسندی خداوند تمامی توش و توان خود را به كار گيرد و برای خالص نمودن اعمال و احوال خويش و مصون نگه داشتن آنها از هر گزندی, در ايام ماه رجب مبادرت ورزد كه اگر بنده ای به اندك عملی به اين شيوه و با اين خصوصيات توفيق يابد او را كفايت می كند زيرا پاداشی كه پروردگار برای عمل ناب و عاری از آلودگی خودخواهی و شرك و نفاق, در نظر گرفته از حساب و شماره بيرون است.

جشنهاي ميلاد و مبعث درماه مبارک رجب
ـ ميلاد امام محمد باقر (عليه السلام) اول رجب: در روز جمعه نخستين روز ماه رجب سال 57 هجری كودكی در مدينه ديده به جهان گشود كه او را محمد ناميدند و ابوجعفر كنيه و باقرالعلوم لقبش بود و به هنگام تولد او هاله ای از شكوه و عظمت اين نوزاد نورانی را فرا گرفت.

ـ ميلاد امام محمد تقي جوادالائمه عليه السلام 10 رجب: نسيم صبح جمعه دهم رجب سال 195 هجري مي وزد

و مشعلي دوباره در راهبري عاشقان ولايت گشوده مي شود, حياتي سراسر بخشش و كرامت جهان را در بر مي گيرد و جوادالائمه آن چراغ عالم افروز تقوا و احسان بر عرصه جهان قدم مي نهد, گويي كه تمام كائنات به اين وجود ملكوتي حسرت مي برند و ملائكه براي تماشاي سيماي سرشار از معنويت او صف بسته اند, جلوه اي از اشراق انوار هدايت بر طالبان كمال پرتو افشاني مي كند چه اين كه نوري از درون نوري ديگر پديد آمده است و توسط آن منازل معرفت الهی گشوده می شود. حضرت امام رضا (ع) خطاب به شيعيان پس از ولادت فرزندشان فرمودند: خداوند فرزندی نصيبم كرد كه همچون موسی بن عمران شكافنده درياهاست و مادرشان به سان مادر عيسی پاك و مقدس است ولی او به ظلم كشته می شود, به طوری كه فرشتگان آسمان بر او می گريند و خداوند بر دشمن او و هر كس كه به وی ستم نمايد غضب می كند و به عذاب اليم گرفتار می نمايد.

ـ ميلاد مولاالموحدين، امام المتقين، يعسوب الدين، اميرالمؤمنين، قائدالبرره و قاتل الكفره
اسدالله الغالب علي بن ابي طالب 13 رجب قبل از بعثت :

روز جمعه سيزدهم رجب, سال سی بعد از حادثه عام الفيل فاطمه بنت اسد در خانه كعبه فرزندی را به دنيا آورد كه عرشيان و قدسيان از اين بابت در موجی از شعف و شادی فرو رفتند و اهل زمين در حيرت قرار گرفته, نوزادی كه شيوه ولادتش نقطه عطفی در سير تاريخی بشر پديد آورد و خداوند در آن حد برايش اعتبار قائل گرديد كه در حريم مطهر خود او را پاك به دنيا آورد و لياقت آن را داشت كه از خدا نيز نامی گيرد و«علی» ناميده می شود. شأن و شكوه و حق و حقوق هر روز با ميزان ظهور الطاف و عنايات الهی در آن سنجيده می شود و درسيزده رجب با ولادت حضرت علی (ع) لطف الهی در پايه ای تجلی كرده كه به راستی توصيف آن بلكه درك و دريافت آن از توان ما بيرون است, زيرا ولايت آن بزرگوار ركن ايمان بلكه روح ايمان است, پس بجاست كه شيعيان روز تولد آن پيشوای پرهيزگاران و تقسيم كننده بهشت و دوزخ و پناه محرومان را عيد بزرگ خود بشمارند و بالاترين شأن و شكوه را برای آن قائل شوند و خداوند را در برابر چنين نعمتی سپاس گويند. خوشا به حال كسانی كه در چنين ايام پربركتی در كنار كعبه يعنی زادگاه حضرت علی (ع) به انجام مراسم عمره توفيق يابند و در زاد روز مولود كعبه به نشانه ارج نهادن بر پايمردی قهرمان توحيد, پروانه وار برگرد سمبل توحيد طواف كنند .

مستحب است در شب سيزدهم رجب انسان دو ركعت نماز بخواند كه در هر ركعت آن حمد يك مرتبه و سوره ياسين و تبارك الملك و توحيد بخواند.

ـ بيست و هفتم رجب مناسبت مبارك ديگر رجب بعثت خاتم الانبياء پيامبر رحمت حضرت محمد بن عبدالله صلوات الله عليه وآله كه روز بسيار بزرگي براي بشريت ميباشد.

شهادت
در روز سوم رجب سال 254 هجري حضرت امام هادي (ع) پس از 33 سال مجاهدت علمي و فرهنگي و صيانت از ديانت در حالي كه 41 سال و چند ماه از عمر بابركتش مي گذشت با دسيسه معتز عباسي مسموم و به شهادت رسيد و پس از آن كه امام عسكري (ع) بر پدر خود نماز گذارد پيكر پاك آن حضرت در خانه اش در سامرا دفن گرديد كه بارگاه مباركشان در نهايت بلندپايگی و درخشندگی تا امروز به آسمان فخر می فروشد.

در 15رجب سال 62 هجري حضرت زينب كبري (س) رحلت يافت. همان بانويي كه استوار و مقاوم به دفاع از حق و تهاجم به ستم پرداخت و ناروايي امويان را افشا نمود و با تازيانه كلماتش در دل كارگزاران يزيد هراس افكند, كوله بار اسارت را بر دوش كشيد و كارواني را كه لطف خدا بدرقه آن بود از شهري به شهري ديگر هدايت كرد و در صيانت از نهضت عاشورا كوشيد. بانويي كه به هيچ ذلتي تن نداد و نمونه آشكاري از انسانيت و پرهيزگاري گشت و در رسانيدن پيام امام سوم كوتاهى نكرد.

در روز 25 رجب سال 183 هـ.ق هفتمين فروغ امامت, امام موسی کاظم (ع) توسط هارون ـ خليفه عباسی ـ به شهادت رسيد و بدين گونه فروغی فروزان پس از سال های متمادی تحمل حبس و شكنجه و فشارهای سياسی و مجاهدت های ارزشمند در مسير انسان سازی جامعه اسلامی, عبد صالحی با چنگال انسان فاجری در بارگاه قدس و ملكوت آرام گرفت.

فرازهای فضيلت
شب اول ماه رجب بسيار شريف است و از حضرت رسول اكرم (ص) روايت شده كه هر كه درك كند اين ماه را, و در اول, وسط و آخر آن غسل كند, از گناهان بيرون ميآيد, زيارت حضرت امام حسين (ع) هم توصيه شده و نيز اقامه بيست ركعت نماز, بعد از نماز مغرب به ترتيبي كه در كتب ادعيه ذكر شده نيز مورد تآكيد قرار گرفته و شيخ طوسي در ((مصباح المتهجد)) روايت كرده است از ابوالبختري وهب بن وهب از امام صادق (ع) از جدش حضرت علي (ع) كه آن امام را خوش ميآمد كه خود را در چهار شب در حال احيإ نگه دارد كه يكی از آن شب ها, اولين شب رجب بود, خواندن دعاهای ويژه به هنگام ديدن ماه رجب چيزی است كه درباره آن سفارش شده است, بجاست كه سالك طريق حق در اين دعا شعبان و رمضان را هم به ياد آورد و از خداوند بخواهد تا او را آمادگی و توانايی بدهد تا آن دو ماه را به شايستگی پذيرا شود و حق آنها را ادا كند.

روزه گرفتن در اولين روز اين ماه نيز ثواب بسياری دارد و روايت شده كه حضرت نوح (ع) در اين روز به كشتی سوار گرديد و دستور داد كسانی كه با او همراهند روزه بگيرند, علاوه بر آن به جای آوردن نماز سلمان و خواندن دعاهايی ويژه كه در كتاب ((اقبال الاعمال)) آمده است, از مهمترين اعمال اين روز است.

اگر نخستين شب رجب, شب جمعه باشد ((ليله الرغائب)) نام دارد كه سزاوار است اعمال آن به جای آورده شود, ازمصطفای پيامبران حضرت محمد(ص) روايت شده كه آن حضرت فرمودند:

از نخستين شب جمعه رجب غافل نمانيد كه فرشتگان آن را ليله الرغائب ناميده اند, آنگاه كه يك سوم اين شب سير می شود ملائكه در كعبه و اطرافش اجتماع می كنند در اين حال خداوند بدانان فرمايد: فرشتگان من چه خواسته ای داريد؟ جواب می دهند: تقاضای ما اين است كه بر روزه داران رجب ببخشايی. خداوند می فرمايد: بخشيدم.

رجب طلايه دار انس و محبت با خدای يكتاست و حضرت امام محمد باقر (ع) طليعه آن ماه خجسته, آفتاب دين و دانش از مطلع رجب جان افسردگان خاكی را گرمی روحانی می افزايد, كيست كه با ماه رجب انسی داشته باشد و پنجمين فروغ امامت را نشناسد و كيست كه امام رجب را اقتدا كرده باشد و ماه امام را درنيافته باشد.

روز سيزدهم رجب نخستين روز از ((ايام البيض)) است كه تا روز پانزدهم ادامه دارد و چون ماه از آغاز تا پايان اين ايام به درستی می درخشد بدين عنوان شهرت يافته است. ثواب بسياری برای روزه داری در ايام البيض وارد شده و اگر كسی بخواهد عمل ام داوود را به جای آورد بايد اين روز را صائم باشد, اعتكاف در اين سه روز فضيلت دارد و رسول اكرم (ص) فرموده اند: هر كس از روی ايمان و برای رسيدن به ثواب معتكف شود, گناهانش آمرزيده می گردد.

در كتاب ((اقبال الاعمال)) آمده است حضرت آدم از خداوند پرسيد؟ خدايا محبوب ترين روزها و گرامی ترين زمان ها نزد تو كدامند؟ خداوند به وی وحی كرد: محبوب ترين روزها نزد من پانزدهم رجب است, اي آدم در اين روز بكوش تا با قرباني كردن, ميهماني دادن, روزه داشتن, نيايش كردن, بخشش خواستن و لا اله الا الله گفتن به من تقرب جويی, چنين تقدير كرده ام كه فرزندی از احفاد تو را به پيامبری برانگيزم و روز نيمه رجب را به او و امتش اختصاص دهم كه در آن روز چيزي از من نخواهند جز آن كه بدانان ببخشم...

حال كه نيمه رجب چنين شكوهي دارد بر سالك عاقل است كه به خود آيد و چنين فرصت خوبي را براي درمان گناهان گذشته اش و براي جبران اوقات از دست رفته اش غنيمت بشمرد و آن را به آساني از دست ندهد و بكوشد تا با اخلاص در يك روز خرابي هاي عمر را بازسازد. خواندن دعاي استفتاح (عمل ام داوود) با همه شطر و شرطهايش, زيارت امام حسين (ع), به جاي آوردن چهار ركعت نمازي كه حضرت امير (ع) در اين روز به جاي مي آورد و پس از آن خواندن دعاي يا مذل كل جبار و سپس نيازهاي خود را از خدا خواستن, به جاي آوردن نيمه دوم نماز سلمان, صلوات بر پيامبر اكرم (ص) فرستادن, روز مذكور را با توسل به اولياي الهي به پايان بردن از جمله اعمال اين زمان است.

ناگفته نماند كه 15رجب آغاز مهاجرت مسلمانان مكه به حبشه در سال پنجم بعثت است و در همين روز بود كه قبله مسلمانان از بيت المقدس به جانب بيت الله الحرام و خانه كعبه تغيير يافت.

شب و روز بيست و هفتم رجب يكي از شب ها و روزهاي بسيار ارجمند و بلكه ارزشمندترين شب و روز سال در كتاب ((اقبال الاعمال)) از امام جواد (ع) روايت شده است كه آن حضرت فرمود:

در رجب شبی است كه برای مردم از هر چه آفتاب بر آن تابيده بهتر است و آن شب بيست و هفتم اين ماه است كه فرداي آن روز بعثت پيامبر روي داد و به جاي آوردن اعمال ويژه آن پاداش برابر شصت سال عبادت دارد.

در روز 27 رجب نفخه اي آسماني همراز روحي گشته كه با عالم ملكوت انس دارد, ستاره اي كه با طلوعش آتشكده ها را به دست فنا سپرد و كنگره هاي كاخ استبداد كسري را فرو ريخت, اينك پيام رسالت را نجوا ميكند راهي از نور در امتداد آسمان تا زمين مكه و افق تا افق فرشتگان صف در صف ايستاده اند و غار حرا در هاله اي از نور با خورشيدي در ميان, جبرئيل آرام بر زمين گام مي گذارد, نبض زمان تند مي زند, شب مي گريزد و چلچراغ دستي به استقبال مي گشايد. سرانجام روز موعود فرارسيد و وعده هاي الهي تحقق يافت, بعثت پيامبر اسلام همچون آذرخشي كوير منحط و خفقان گرفته انسانيت را پرتو افشاني نمود و طليعه وحي با فرمان قاطع « اقرإ » نمودار گشت و موجي از نور الوهيت در غار حرا برخاست و جام جان پيامبراكرم (ص) را لبريز از معنويت و روانش را از انوار معرفت مبتهج نمود. در كتب ادعيه اعمالي از قبيل روزه داري, غسل كردن, زيارت حضرت رسول (ص) و حضرت علي (ع) و به جای آوردن دوازده ركعت نماز قبل از ظهر, خواندن دعای: ((يا من امر بالعفو و التجاوز...)) و توسل به معصومين برای اين روز ذكر شده است كه به جای آوردن آن ثوابی عظيم دارد. در آخرين روز ماه رجب ضرورت دارد كه سالك طريق عبوديت اعمال و عبادات يك ماهه خودش را به خدای واگذارد و عذرخواهانه زبان به پوزش بگشايد و از پيشگاه پيامبران و امامان توسل جويد و آنان را شفيع خويش سازد و نيمه سوم نماز سلمان را به جای آورد.

خوش بر احوال آنانکه قدر اين ايام می‏دانند و به دنبال آنند تا مبادا سودی فانی و متاعی ارزان از اين نشئه از دستشان بدر رود و مراقب اند نكند كه نفعی باقی و تجارتی راقی برای آن نشئه از كفشان ربوده شود كه زيان و خسران را در همين می بينند چرا كه ماه رجب را با الهام پذيری از احاديث, ماهی می‏دانند كه در آن رحمت الهی بر بندگانش فرو می‏بارد و برايشان روشن است كه كمتر ماهی در حرمت و فضيلت ‏به رجب مي ‏رسد.


منبع: IRIB