صدای فرماندهان شهيد


 

رديف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شهيد ابراهيم همّت 157 0:01:04
2 شهيد حسن باقری 297 0:02:02
3 شهيد مصطفی چمران 995 0:07:34
4 شهيد حسين خرازی 85 0:00:34
5 شهيد مهدی زين الدین 154 0:01:03
6 شهيد مهدی باکری 153 0:01:02
7 شهيد کلهر 132 0:00:54

برای دانلود کردن صدای فرماندهان، روی آیکون  کليک راست نموده
و  گزينه ...Save Target As را انتخاب نماييد.