برنامه جشن مشترک
اعیاد سعید قربان و غدیر
و میلاد باسعادت امام هادی (ع)
در مركز تعليمات اسلامی واشنگتن

شنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۰۸

- ۱ -