چهل گناه زبان 

حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) فرمودند:

بهترين اعمال نزد خداوند حفظ زبان است . بيشترين گناهان فرزند آدم از زبان اوست. هر که مردم از زبان او بترسند، از اهل جهنم است.

 

غيبت کردن - خبري را ندانسته گفتن -
 شايعه پراکني - عيبجويي از ديگران -
به نام بد صدا زدن - مسخره کردن -
تملق و چاپلوسي -  تهمت زدن  -
 بامکر و حيله سخن گفتن - فاش کردن اسرار مردم -
مزاح زياد - رنجاندن مؤمن  -
زخم زبان زدن -  سرزنش بيجا -
آبروريزي - دروغ گفتن -
کبر در گفتار - وعده دروغ -
 اداي صداي کسي را درآوردن - قسم دروغ  -
بدعت در دين -  شهادت ناحق -
اظهار بخل و حسد -  تحريف مسائل ديني -
 بدزباني در معاشرت - حکم ناحق -
خشونت در گفتار -  لعنت کردن مردم   -
 فحش و ناسزا گفتن - طعنه زدن -
سخن چيني کردن - دل شکستن -
 نااميد کردن -  امر به منکر  -
شوخي با نامحرم -  نهي از معروف -
 ريا در گفتار - بد خلقي  -
 فرياد زدن بيجا -  تصديق کفر و شرک -

 منبع: صدا و سيما ي  جمهوري اسلامي ايران