ريشه تاريخي ضرب المثلها


از کيسه خليفه مي بخشد
قوز بالا قوز
شتر ديدي؟ نديدي
آتش بيار معرکه
چيزي که عيان است چه حاجت به بيان است
آب زير کاه
ايراد بني اسرائيلي