استاد شهيد علامه مرتضی مطهرى «قدس سره»

تفسير قرآن

ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 تفسير سوره: حمد (نوار اول)    
2 تفسير سوره: حمد (نوار دوم)    
3 تفسير سوره: حمد (نوار سوم)    
4 تفسير سوره: بقره (نوار اول)    
5 تفسير سوره: بقره (نوار دوم)    
6 تفسير سوره: بقره (نوار سوم)    
7 تفسير سوره: بقره (نوار چهارم)    
8 تفسير سوره: بقره (نوار پنجم)    
9 تفسير سوره: بقره (نوار ششم)    
10 تفسير سوره: بقره (نوار هفتم)    
11 تفسير سوره: بقره (نوار هشتم)    
12 تفسير سوره: نور (نوار اول)    
13 تفسير سوره: نور (نوار دوم)    
14 تفسير سوره: نور (نوار سوم)    
15 تفسير سوره: نور (نوار چهارم)    
16 تفسير سوره: نور (نوار پنجم)    
17 تفسير سوره: نور (نوار ششم)    
18 تفسير سوره: نور (نوار هشتم)    
19 تفسير سوره: نور (نوار نهم)    
20 تفسير سوره: نور (نوار دهم)    
21 تفسير سوره: نور (نوار يازدهم)    
22 تفسير سوره: نور (نوار دوازدهم)    
23 تفسير سوره: نور (نوار سيزدهم)    
24 تفسير سوره: زخرف (نوار اول)    
25 تفسير سوره: زخرف (نوار دوم)    
26 تفسير سوره: زخرف (نوار سوم)    
27 تفسير سوره: زخرف (نوار چهارم)    
28 تفسير سوره: دخان (نوار اول)    
29 تفسير سوره: دخان (نوار دوم)    
30 تفسير سوره: جاثيه (نوار اول)    
31 تفسير سوره: جاثيه (نوار دوم)    
32 تفسير سوره: فتح    
33 تفسير سوره: ذاريات    
34 تفسير سوره: قمر (نوار اول)    
35 تفسير سوره: قمر (نوار دوم)    
36 تفسير سوره: الرحمن (نوار اول)    
37 تفسير سوره: واقعه (نوار اول)    
38 تفسير سوره: واقعه (نوار دوم)    
39 تفسير سوره: حديد (نوار اول)    
40 تفسير سوره: حديد (نوار دوم)    
41 تفسير سوره: حشر (نوار اول)    
42 تفسير سوره: حشر (نوار دوم)    
43 تفسير سوره: حشر (نوار سوم)    
44 تفسير سوره: ممتحنه (نوار اول)    
45 تفسير سوره: ممتحنه (نوار دوم)    

 

تفسير قرآن

ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
46 تفسير سوره: صف (نوار اول)    
47 تفسير سوره: صف (نوار دوم)    
48 تفسير سوره: جمعه (نوار اول)    
49 تفسير سوره: جمعه (نوار دوم)    
50 تفسير سوره: جمعه (نوار سوم)    
51 تفسير سوره: جمعه (نوار چهارم)    
52 تفسير سوره: جمعه (نوار پنجم)    
53 تفسير سوره: جمعه (نوار ششم)    
54 تفسير سوره: منافقون (نوار اول)    
55 تفسير سوره: منافقون (نوار دوم)    
56 تفسير سوره: منافقون (نوار سوم)    
57 تفسير سوره: تغابون (نوار اول)    
58 تفسير سوره: تغابون (نوار دوم)    
59 تفسير سوره: تغابون (نوار سوم)    
60 تفسير سوره: تغابون (نوار چهارم)    
61 تفسير سوره: طلاق (نوار اول)    
62 تفسير سوره: طلاق (نوار دوم)    
63 تفسير سوره: طلاق (نوار سوم)    
64 تفسير سوره: تحريم (نوار اول)    
65 تفسير سوره: تحريم (نوار دوم)    
66 تفسير سوره: ملك (نوار اول)    
67 تفسير سوره: ملك (نوار دوم)    
68 تفسير سوره: ملك (نوار سوم)    
69 تفسير سوره: ملك (نوار چهارم)    
70 تفسير سوره: ملك (نوار پنجم)    
71 تفسير سوره: قلم (نوار اول)    
72 تفسير سوره: قلم (نوار دوم)    
73 تفسير سوره: قلم (نوار سوم)    
74 تفسير سوره: قلم (نوار چهارم)    
75 تفسير سوره: قلم (نوار پنجم)    
76 تفسير سوره: حاقه (از آيه 24 تا  آيه 37) (نوار اول)    
77 تفسير سوره: حاقه (از آيه 37 تا آخر) (نوار دوم)    
78 تفسير سوره: معارج (نوار اول)    
79 تفسير سوره: معارج (نوار دوم)    
80 تفسير سوره: معارج (نوار سوم)    
81 تفسير سوره: معارج (نوار چهارم)    
82 تفسير سوره: معارج (نوار پنجم)    
83 تفسير سوره: نوح    
84 تفسير سوره: جن (نوار اول)    
85 تفسير سوره: جن (نوار دوم)    
86 تفسير سوره: جن (نوار سوم)    
87 تفسير سوره: مزمل (نوار اول)    
88 تفسير سوره: مزمل (نوار دوم)    
89 تفسير سوره: مزمل (نوار سوم)    
90 تفسير سوره: مزمل (نوار چهارم)    

 

 

تفسير قرآن

ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
91 تفسير سوره: مدثر (نوار اول)    
92 تفسير سوره: مدثر (نوار دوم)    
93 تفسير سوره: مدثر (نوار سوم)    
94 تفسير سوره: مدثر (نوار چهارم)    
95 تفسير سوره: قيامت (نوار اول)    
96 تفسير سوره: قيامت (نوار دوم)    
97 تفسير سوره: قيامت (نوار سوم)    
98 تفسير سوره: انسان (دهر) (نوار اول)    
99 تفسير سوره: انسان (دهر) (نوار دوم)    
100 تفسير سوره: انسان (دهر) (نوار سوم)    
101 تفسير سوره: انسان (دهر) (نوار چهارم)    
102 تفسير سوره: انسان (دهر) (نوار پنجم)    
103 تفسير سوره: مرسلات (نوار اول)    
104 تفسير سوره: مرسلات (نوار دوم)    
105 تفسير سوره: مرسلات (نوار سوم)    
106 تفسير سوره: نبا (نوار اول)    
107 تفسير سوره: نبا (نوار دوم)    
108 تفسير سوره: نازعات (نوار اول)    
109 تفسير سوره: نازعات (نوار دوم)    
110 تفسير سوره: نازعات (نوار سوم)    
111 تفسير سوره: نازعات (نوار چهارم)    
112 تفسير سوره: عبس (نوار اول)    
113 تفسير سوره: عبس (نوار دوم)    
114 تفسير سوره: عبس (نوار سوم)    
115 تفسير سوره: تكوير    
116 تفسير سوره: انفطار (نوار اول)    
117 تفسير سوره: انفطار (نوار دوم)    
118 تفسير سوره: انفطار (نوار سوم)    
119 تفسير سوره: مصطفين (نوار اول)    
120 تفسير سوره: مصطفين (نوار دوم)    
121 تفسير سوره: مصطفين (نوار سوم)    
122 تفسير سوره: انشقاق    
123 تفسير سوره: بروج    
124 تفسير سوره: طارق    
125 تفسير سوره: اعلي (نوار  اول)    
126 تفسير سوره: اعلي (نوار دوم)    
127 تفسير سوره: غاشيه    
128 تفسير سوره: فجر (نوار اول)    
129 تفسير سوره: فجر (نوار دوم)    
130 تفسير سوره: بلد    
131 تفسير سوره: شمس (نوار اول)    
132 تفسير سوره: شمس (نوار دوم)    
133 تفسير سوره: ليل    
134 تفسير سوره: ضحي    
135 تفسير سوره: انشراح    

 

تفسير قرآن

ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
136 تفسير سوره: تين    
137 تفسير سوره: علق (نوار اول)    
138 تفسير سوره: علق (نوار دوم)    
139 تفسير سوره: قدر    
140 تفسير سوره: بينه    
141 تفسير سوره: زلزال و عاريات    
142 تفسير سوره: قارعه و تكاثر    
143 تفسير سوره: عصر    
144 تفسير سوره: همزه و فيل    
145 تفسير سوره: كافرون و كوثر    
146 تفسير سوره: مسد و نصر    
 

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: شبكه غدير