مرحوم آيت الله عبدالكريم حق شناس

 

درسهای اخلاق

1 جلسه ـ 1
2 جلسه ـ 2
3 جلسه ـ 3
4 جلسه ـ 4
5 جلسه ـ 5
6 جلسه ـ 6
7 جلسه ـ 7
8 جلسه ـ 8
9 جلسه ـ 9
10 جلسه ـ 10
11 جلسه ـ 11
12 جلسه ـ 12
13 جلسه ـ 13
14 جلسه ـ 14
15 جلسه ـ 15
16 جلسه ـ 16
17 جلسه ـ 17
18 جلسه ـ 18
19 جلسه ـ 19
20 جلسه ـ 20
21 جلسه ـ 21
22 جلسه ـ 22
23 جلسه ـ 23
24 جلسه ـ 24
25 جلسه ـ 25
26 جلسه ـ 26
27 جلسه ـ 27
28 جلسه ـ 28
29 جلسه ـ 29
30 جلسه ـ 30
31 جلسه ـ 31
32 جلسه ـ 32
33 جلسه ـ 33
34 جلسه ـ 34
35 جلسه ـ 35
36 جلسه ـ 36
37 جلسه ـ 37
38 جلسه ـ 38
39 جلسه ـ 39
40 جلسه ـ 40
41 جلسه ـ 41
42 جلسه ـ 42
43 جلسه ـ 43
44 جلسه ـ 44
45 جلسه ـ 45
46 جلسه ـ 46
47 جلسه ـ 47
48 جلسه ـ 48
49 جلسه ـ 49
50 جلسه ـ 50
51 جلسه ـ 51
52 جلسه ـ 52
53 جلسه ـ 53
54 جلسه ـ 54
55 جلسه ـ 55
56 جلسه ـ 56
57 جلسه ـ 57
58 جلسه ـ 58
59 جلسه ـ 59
60 جلسه ـ 60
61 جلسه ـ 61
62 جلسه ـ 62
63 جلسه ـ 63
64 جلسه ـ 64
65 جلسه ـ 65
66 جلسه ـ 66
67 جلسه ـ 67
68 جلسه ـ 68
69 جلسه ـ 69
70 جلسه ـ 70
71 جلسه ـ 71
72 جلسه ـ 72
73 جلسه ـ 73
74 جلسه ـ 74
75 جلسه ـ 75
76 جلسه ـ 76
77 جلسه ـ 77
78 جلسه ـ 78
79 جلسه ـ 79
80 جلسه ـ 80

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون
 کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: یاسین مدیا