مجموعه منتخبی از سخنراني‏ها و مراسم در
مركز تعليمات اسلامی واشنگتن
 

ردیف

عنوان

تاريخ سخنرانان مداحان

دسترسی

1 سخنراني‏ها و مراسم عزاداری ماه محرم‏الحرام و صفر ۲۰۰۹ بحرينی
کافی
ادیب یزدی
شجاعی
مولایی
گرسوئی
2 سخنراني‏ها و مراسم عزاداری ماه رمضان ۲۰۰۷ قرائتی  
راشد يزدی  
3 سخنراني‏ها و مراسم عزاداری ماه محرم‏الحرام و صفر ۲۰۰۷ اعتماديان
پور سيد آقائی
میرباقری
غروی
رمضانی
طاهری
4 سخنراني‏ها و مراسم عزاداری ماه رمضان ۲۰۰۶ راشد يزدی    
5 سخنراني‏ها و مراسم عزاداری ماه محرم‏الحرام و صفر ۲۰۰۶      
4 سخنراني‏ها و مراسم عزاداری ماه رمضان ۲۰۰۵ کازرونی تاری  
5 سخنراني‏ها و مراسم عزاداری ماه محرم‏الحرام و صفر ۲۰۰۵      
 

منبع: واحد چند رسانه‏ای مركز تعليمات اسلامی واشنگتن