استاد فرزانه آیه الله حاج شیخ مجتبی تهرانی

مجموعه سخنراني هاي در ماه مبارك رمضان (۱۳۵۹ شمسي)

 موضوع : اخلاق اسلامي 

برای شنيدن سخنرانی های زير نياز به RealPlayer  داريد

ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(MB)

1 جايگاه بحث اخلاق 3.9
2 ماموريت انبياء 4.0
3 روح انسان با نظر به ابتداي آفرينش 3.7
4 دنيا و آخرت  
5 رذايل و فضايل اخلاق چيست؟  
6 اهميت اخلاق از نظر عملي  
7 مختصري درباره روح  
8 تقسيم بندي ديگر قوا  
9 بينهايت طلبي انسان  
10 مروري بر بحثهاي گذشته  
11 فرق بين محبت و عدالت در اخلاق  
12 اعتدال موجود  
13 فهرست رذايل سه قوه  
14 فهرست قوه عقليه  
15 قوه عقليه و انواع شك  
16 قوه عقليه  
17 آثار يقين  
18 مراتب يقين  
19 حقيقت يقين بر چهار اصل است  
20 توكل ، شناخت  
21 خواص نفسيه ، انواع خواطر  
22 توبه ، شب قدر  
23 جنگ با امواج دروني و بيروني  
24 راه نحات با وسوسه ها  
25 نوع برخورد با موجهاي نفساني  
26 قوه عقليه  
27 تفكر و تدبر در پديده ها  
28 حيله و نيرنگ  
29 راه هاي علاج ، مكر و حيله  
30 فايده غضب ، رذايل غضب  
31 خوف  
32 بيم از مرگ  
33 خوف ممدوح و اقسام آن  
34 خوف ، خشيت  
35 شمارش خوفهاي ممدوح  
36 شمارش خوفهاي ممدوح  
37 راه رسيدن به خوف ممدوح  
38 راه رسيدن به خوف و موانع آن  
39 خوف از سوء خاتمه  
40 خوف از سوء و راه علاج  
41 خوف از سوء و راه علاج  
42 آثار دنيوي خوف  
43 خوف رجاء  
44 خوف رجاء  
45 اسباب و موجبات رجاء  
46 تلازم رجاء و خوف  
47 صغر و كبر نفس  
48 آثار كبر و نفس  
49 آثار كبر و نفس  
50 توقف ، تاني ، وقار  
51 طرح كلي خودسازي  
52 مرز عيب جويي  
53 سوء ظن راه علاج  
54 خشم  
55 خشم ، حالات  
56 خشم ، آثار خشم  
57 خشم ، راه هاي جلوگيري  
58 خشم ، راه هاي جلوگيري  
59 خشم ، كظم غيظ ، آثار  
60 حلم  
61 خواص نفسيه ، انواع خواطر  
62    
63 انتقامجويي ، علاج  
64 عفو  
65 موانع عفو ، كيفيت  
66 آماده كردن روح ، عفو  
67 راه علاج رفق  
68 رفق  
69 رفق ، مدارات  
70 سوء خلق  
71 حسن خلق  
72 حسن خلق ، تقسيم بندي  
73 حقده تقسيم بندي  
74 حقده تقسيم بندي  
75 حقده راه علاج  
76 حقده راه علاج ، نصيحت  
77 حقده راه علاج ، نصيحت  
78 عجب و علل ، مراتب  
79 عجب و علل  
80 عجب و عوارض  
81 عجب ، اقسام  
82 عجب ، اقسام  
83 عجب ، راه جلوگيري  
84 دنباله راه جلوگيري  
85 دنباله راه جلوگيري  
86 عجب و رابطه با فخر  
87 عجب و عوارض  
88 عجب و جلوگيري  
89 راه جلوگيري از عجب  
90 طرح موضع كبر  
91 كبر و ريشه ها  
92 كبر  
93 كبر ، راه هاي علاج  
94 كبر ، پيشگيري  
95 كبر ، تكيه بر راه علاج علمي  
96 كبر ، راه علاج  
97 نتيجه بحث كبر  
98 رياء  
99 اقسام رياء  
100 توضيح و تعريف رياء  

 

 موضوع : تفسير قرآن  

ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(MB)

1 سوره ناس 1 3.0
2 سوره ناس 2 3.5
3 سوره ناس 3 3.5
4 سوره ناس 4 3.8
5 سوره ناس 5  
6 سوره توحيد 1  
7 سوره توحيد 2  
8 سوره توحيد 3  
9 سوره توحيد 4  
10 سوره توحيد 5  
11 سوره توحيد 6  
12 سوره فلق 1  
13 سوره فلق 2  
14 سوره فلق 3  
15 سوره فلق 4  
16 سوره فلق 5  
17 سوره بينه 1  
18 سوره بينه 2  
19 سوره بينه 3  
20 سوره بينه 4  
21 سوره بينه 5  
22 سوره عصر 1  
23 سوره عصر 2  
24 سوره عصر 3  
25 سوره علق 1  
26 سوره علق 2  
27 سوره علق 3  
28 سوره علق 4  
29 سوره علق 5  
30 سوره علق 6  
31 سوره علق 7  
32 سوره علق 8  
33 سوره علق 9  
34 سوره تكاثر 1  
35 سوره تكاثر 2  
36 سوره كوثر 1  
37 سوره كوثر 2  
38 سوره كوثر 3  
39 2 آيه آخر بقره 1  
40 2 آيه آخر بقره 2  
41 2 آيه آخر بقره 3  
42 2 آيه آخر بقره 4  
43 2 آيه آخر بقره 5  
44 2 آيه آخر بقره 6  
45 2 آيه آخر بقره 7  
46 2 آيه آخر بقره 8  
47 سوره ماعون 1  
48 سوره ماعون 2  
49 سوره ماعون 3  
50 سوره قريش  
51 سوره فيل 1  
52 سوره فيل 2  
53 سوره همزه 1  
54 سوره همزه 2  
55 سوره همزه 3  
56 سوره تكوير 1  
57 سوره تكوير 2  
58 سوره نباء 1  
59 سوره نباء 2  
60 سوره نباء 3  
61 سوره نباء 4  
62 سوره نباء 5  
63 سوره نباء 6  
64 سوره اعلي 1  
65 سوره اعلي 2  
66 سوره اعلي 3  
67 سوره اعلي 4  
68 سوره اعلي 5  
69 سوره اعلي 6  
70 سوره اعلي 7  
107 سوره اعلي 8  
108 سوره اعلي 9  
71 سوره كافرون 1  
72 سوره كافرون 2  
73 سوره تبت 1  
74 سوره تبت 2  
75 سوره ليل 1  
76 سوره ليل 2  
77 سوره ليل 3  
78 سوره ليل 4  
79 سوره ليل 5  
80 سوره ليل 6  
81 سوره ليل 7  
82 سوره ليل 8  
83 سوره انشراح 1  
84 سوره انشراح 2  
85 سوره انشراح 3  
86 سوره انشراح 4  
87 سوره نازعات 1  
88 سوره نازعات 2  
89 سوره نازعات 3  
90 سوره نازعات 4  
91 سوره نازعات 5  
92 سوره نازعات 6  
93 سوره نازعات 7  
94 سوره نازعات 8  
95 سوره نازعات 9  
96 سوره نازعات 10  
97 سوره زلزال 1  
98 سوره زلزال 2  
99 سوره زلزال 3  
100 سوره زلزال 4  
101 سوره قدر 1  
102 سوره قدر 2  
103 سوره قدر 3  
104 سوره قدر 4  
105 سوره قدر 5  
106 سوره قدر 6  
109 سوره  
110 سوره نفل  

  

 موضوع : تفسير قرآن  

(لطفاً توجه فرماييد كه اين فايلها هنوز آماده نيستند .
انشاءالله پس از ماه صفر آماده خواهند گرديد )

ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

201 سوره طلاق 1  
202 سوره طلاق 2  
203 سوره طلاق 3  
204 سوره طلاق 4  
205 سوره طلاق 5  
206 سوره طلاق 6  
207 سوره طلاق 7  
208 سوره طلاق 8  
209 سوره طلاق 9  
210 سوره عاديات 1  
211 سوره عاديات 2  
212 سوره عاديات 3  
213 سوره بلد 1  
214 سوره بلد 2  
215 سوره بلد 3  
216 سوره بلد 4  
217 سوره بلد 1  
218 سوره بلد 2  
219 سوره بلد 3  
220 سوره بلد 4  
221 سوره بلد 5  
222 سوره بلد 1  
223 سوره شمس 2  
224 سوره شمس 3  
225 سوره شمس 1  
226 سوره شمس 2  
227 سوره شمس 3  
228 سوره شمس 4  
229 سوره شمس 5  
230 سوره فجر 1  
231 سوره فجر 2  
232 سوره فجر 3  
233 سوره فجر 4  
234 سوره فجر 5  
235 سوره فجر 6  
236 سوره فجر 7  
237 سوره فجر 8  
238 سوره فجر 9  
239 سوره فجر 10   
240 سوره فجر 11   
241 سوره فجر 12  
242 سوره فجر 13  
243 سوره ضحي 1  
244 سوره ضحي 2  
245 سوره ضحي 3  
246 سوره ضحي 4  
247 سوره ضحي 5  
248 سوره تين 1  
249 سوره تين 2  
250 سوره تين 3  
251 سوره تين 4  
252 سوره تين 5  
253 سوره تين 6  
254 سوره قارعه 1  
255 سوره قارعه 2  
256 سوره قارعه 3  
257 سوره بروج 1  
258 سوره بروج 2  
259 سوره بروج 3  
260 سوره بروج 4  
261 سوره بروج 5  
262 سوره بروج 6  
263 سوره بروج 7  
264 سوره غاشيه 1  
265 سوره غاشيه 2  
266 سوره غاشيه 3  
267 سوره غاشيه 4  
268 سوره غاشيه 5  
269 سوره طارق 1  
270 سوره طارق 2  
271 سوره طارق 3  
272 سوره طارق 4  
273 سوره طارق 5  
274 سوره طارق 6  
275 سوره مطففين 1  
276 سوره مطففين 2  
277 سوره مطففين 3  
278 سوره مطففين 4  
279 سوره مطففين 5  
280 سوره نصر   
281 سوره انشقاق 1  
282 سوره انشقاق 2  
283 سوره انشقاق 3  
284 سوره انشقاق 4  
285 سوره انشقاق 5  
286 سوره انشقاق 6  
287 سوره انفطار 1  
288 سوره انفطار 2  
289 سوره انفطار 3  
290 سوره انفطار 4  
291 سوره انفطار 5  
292 سوره عبس 1  
293 سوره عبس 2  
294 سوره عبس 3  
295 سوره عبس 4  
296 سوره عبس 5  
297 سوره آل عمران 1  
298 سوره آل عمران 2  
299 سوره آل عمران 3  
300 سوره آل عمران 4  
301 سوره آل عمران 5  
302 سوره آل عمران 6  
303 سوره آل عمران 7  
304 سوره آل عمران 8  
305 سوره آل عمران 9  
306 سوره آل عمران 10  
307 سوره آل عمران 11  
308 سوره آل عمران 12  
309 سوره آل عمران 13  
310 سوره آل عمران 14  
311 سوره آل عمران 15  
312 سوره آل عمران 16  
313 سوره آل عمران 17  
314 سوره آل عمران 18  
315 سوره آل عمران 19  

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: شبكه غدير