درسهایی از قرآن

مجموعه ۱۹۳ سخنرانی از استاد قرائتی

سال های ۱۳۷۸ ، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰

 

سال ۱۳۷۸

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)

حجم
(MB)

۱ حق طبیعت 5.0
۲ عوامل و انگیزه های قیام امام حسین (ع) 5.4
۳ امام حسین (ع) و نماز 5.8
۴ سیمای امام سجاد (ع) 4.6
۵ صفا، صداقت، صمیمیت 4.8
۶ دموکراسی غرب و تفاوت ان با حکومت اسلامی 6.0
۷ حق مردم  
۸ حقوق اقلیت ها  
۹ وفای به عهد  
۱۰ نگرانیهای پیامبر (ص)  
۱۱ سفر و مسافر  
۱۲ مقایسه سفر معنوی و مادی  
۱۳ پیامبر (ص)  
۱۴ تفسیر سوره نحل (1)  
۱۵ حرمت شکنی  
۱۶ تفسیر سوره نحل (2)  
۱۷ تفسیر سوره نحل (3) - نعمتهای الهی  
۱۸ تفسیر سوره نحل (4)  
۱۹ تفسیر سوره نحل (5)  
۲۰ تفسیر سوره نحل (6)  
۲۱ تفسیر سوره نحل (7)  
۲۲ تفسیر سوره نحل (8)  
۲۳ تفسیر سوره نحل (9) - تعاون  
۲۴ تفسیر سوره نحل (10) - قدرت خدا  
۲۵ تفسیر سوره نحل (11)  
۲۶ تفسیر سوره نحل (12) - تعلیم و تربیت  
۲۷ تفسیر سوره نحل (13)  
۲۸ تفسیر سوره نحل (14)  
۲۹ تفسیر سوره نحل (15)  
۳۰ تفسیر سوره نحل (16)  
۳۱ تفسیر سوره نحل (17)  
۳۲ تفسیر سوره نحل (18)  
۳۳ تفسیر سوره نحل (19)  
۳۴ تفسیر سوره نحل (20)  
۳۵ تفسیر سوره نحل (21)  
۳۶ استفاده ار فرصت ها  
۳۷ دعا  
۳۸ دعای مکارم اخلاق  
۳۹ ایمان کامل (1)  
۴۰ ایمان کامل (2)  
۴۱ دعای مکارم اخلاق (2)  
۴۲ نیت  
۴۳ بهترین عمل  
۴۴ اصلاح نیت و عمل  
۴۵ اصلاح عمل، اهتمام  
۴۶ آفت خوبیها  
۴۷ خدمت به مردم (1)  
۴۸ خدمت به مردم (2)  
۴۹ کرامت و دوری از فخر  
۵۰ عاقبت نیکو  
۵۱ طول عمر  
۵۲ تبدیل بدیها به خوبیها  
۵۳ حضرت علی (ع)  
۵۴ موعظه و ارشاد  
۵۵ کرامت (1)  
۵۶ کرامت (2)  
۵۷ زینت صالحین (1)  
۵۸ زینت صالحین (2)  
۵۹ زینت صالحین (3)  
۶۰ زینت صالحین (4)  
۶۱ زینت صالحین (5)  
۶۲ حق گویی و حق گریزی  
۶۳ زیاد شمردن و بدیها  
۶۴ دوام در طاعت  
۶۵ دوری از بدعت  
۶۶ عوامل نشاط و کسالت  
۶۷ پیوند با خدا  
۶۸ دعا و درخواست از خداوند  
۶۹ رسیدگی به مردم  

 

 

سال ۱۳۷۹

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)

حجم
(MB)

۱ آفت زبان 3.4
۲ آبرو 3.3
۳ شهادت باطل 3.4
۴ غیبت 3.7
۵ جایگزینی صفات و اخلاقیات (1) 3.3
۶ نماز باران 3.6
۷ ظلم (2)  
۸ ظلم (3)  
۹ طاغوت - طغیان  
۱۰ فخر و عوامل (1)  
۱۱ فخر و عوامل (2)  
۱۲ جایگزینی صفات و اخلاقیات (2)  
۱۳ ضلالت و هدایت  
۱۴ طلب بخشش و عف  
۱۵ اطمینان های ناجا  
۱۶ توفیق الهی و تزکیه  
۱۷ محکم کاری (1)  
۱۸ محکم کاری (2)  
۱۹ اقتصاد و میانه روی  
۲۰ حیات و زندگی واقعی  
۲۱ رشد هوشیاری و غفلت  
۲۲ سیمای بندگان صالح  
۲۳ رستگاری در قیامت  
۲۴ پناهگاه اصلی انسان  
۲۵ تفسیر دعای مکارم اخلاق  
۲۶ تفسیر دعای مکارم اخلاق (2)  
۲۷ مهم ترین انتخاب  
۲۸ توسعه - عوامل سختی  
۲۹ تفسیر دعای مکارم اخلاق (3)  
۳۰ انفاق در کسب  
۳۱ تفسیر دعای مکارم اخلاق (4)  
۳۲ عوامل تنگدستی  
۳۳ تفسیر دعای مکارم اخلاق (5)  
۳۴ تفسیر سوره یوسف (1-3)  
۳۵ تفسیر سوره یوسف (3-4)  
۳۶ تفسیر سوره یوسف (5-6)  
۳۷ تفسیر سوره یوسف (7-8)  
۳۸ تفسیر سوره یوسف (11-15)  
۳۹ تفسیر سوره یوسف (16-19)  
۴۰ تفسیر سوره یوسف (20-23)  
۴۱ تفسیر سوره یوسف (24)  
۴۲ تفسیر سوره یوسف (29-31)  
۴۳ تفسیر سوره یوسف (32-35)  
۴۴ تفسیر سوره یوسف (36-37)  
۴۵ تفسیر سوره یوسف (37-39)  
۴۶ تفسیر سوره یوسف (40-41)  
۴۷ تفسیر سوره یوسف (42-46)  
۴۸ تفسیر سوره یوسف (47-50)  
۴۹ تفسیر سوره یوسف (51-52)  
۵۰ تفسیر سوره یوسف (53)  
۵۱ تفسیر سوره یوسف (54-55)  
۵۲ تفسیر سوره یوسف (55-56)  
۵۳ تفسیر سوره یوسف (57-62)  
۵۴ تفسیر سوره یوسف (63-66)  
۵۵ تفسیر سوره یوسف (67-70)  
۵۶ تفسیر سوره یوسف (71-77)  
۵۷ تفسیر سوره یوسف (78-80)  
۵۸ تفسیر سوره یوسف (87)  
۵۹ تفسیر سوره یوسف (87-89)  
۶۰ تفسیر سوره یوسف (90-92)  
۶۱ تفسیر سوره یوسف (93)  
۶۲ تفسیر سوره یوسف (94)  
۶۳ تفسیر سوره یوسف (101)  
۶۴ اهداف تربیت (1)  
۶۵ اهداف تربیت (2)  
۶۶ اهداف تربیت (3)  

 

درسهایی از قرآن سال ۱۳۸۰

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)

حجم
(MB)

۱ نگاهی به زیارت جامعه 3.2
۲ اهل بیت (ع) (1) 3.4
۳ اهل بیت (ع) (2) 3.4
۴ تفسیر سوره حجرات (1) 3.4
۵ تفسیر سوره حجرات (2) 3.7
۶ تفسیر سوره حجرات (3) 3.3
۷ تفسیر سوره حجرات (4)  
۸ تفسیر سوره حجرات (5)  
۹ تفسیر سوره حجرات (6)  
۱۰ تفسیر سوره حجرات (7)  
۱۱ تفسیر سوره حجرات (8)  
۱۲ تفسیر سوره حجرات (9)  
۱۳ تفسیر سوره حجرات (10)  
۱۴ تفسیر سوره حجرات (11)  
۱۵ تفسیر سوره حجرات (12)  
۱۶ تفسیر سوره حجرات (13)  
۱۷ تفسیر سوره حجرات (14)  
۱۸ حضرت زهرا (س) (1)  
۱۹ حضرت زهرا (س) (2)  
۲۰ حضرت زهرا (س) (3)  
۲۱ حضرت زهرا (س) (4)    
۲۲ حضرت زهرا (س) (5)  
۲۳ تفسیر سوره حجرات (15)  
۲۴ تفسیر سوره حجرات (16)  
۲۵ تفسیر سوره حجرات (17)  
۲۶ تفسیر سوره حجرات (18)  
۲۷ تفسیر سوره حجرات (19)  
۲۸ تفسیر سوره حجرات (20)  
۲۹ تفسیر سوره حجرات (21)  
۳۰ تفسیر سوره حجرات (22)  
۳۱ وظیفه شیعه در غیبت  
۳۲ تفسیر سوره حجرات (23)  
۳۳ کوچ علمی  
۳۴ تفسیر سوره حمد (1)  
۳۵ تفسیر سوره حمد (2)  
۳۶ تفسیر آیه روزه  
۳۷ تفسیر سوره آل عمران  
۳۸ تفسیر سوره نسا آیه 100  
۳۹ تفسیر سوره مائده (1)  
۴۰ تفسیر سوره مائده (2)  
۴۱ تفسیر سوره اعراف آیه 44 (1)  
۴۲ تفسیر سوره اعراف آیه 44 (2)  
۴۳ تفسیر سوره اعراف آیه (3)  
۴۴ منکرات (1)  
۴۵ منکرات (2)  
۴۶ حقوق در زندگی  
۴۷ معروف و منکرات  
۴۸ مبارزه با خرافات  
۴۹ رستگاری - حضرت علی (ع)  
۵۰      
۵۱ رستگاری در قرآن  
۵۲ شب قدر  
۵۳ احسان به والدین  
۵۴ رسیدگی به خویشان  
۵۵ پیوندهای معنوی  
۵۶ اهمیت زکات  
۵۷ تفسیر سوره حجرات (24)  
۵۸ تفسیر سوره حجرات (25)  
۵۹ آب و خاک در اسلام  
۶۰ پیروی و تقلید  
۶۱ جهان گردی در اسلام (1)  
۶۲ جهان گردی در اسلام (2)  
۶۳ سفرهای انبیا و اولیا  
۶۴ توشه سفر معنوی  
۶۵ راههای سفر معنوی  
۶۶ حج و جهاد  
۶۷ سیر و سفر - شناخت ها  
۶۸ پاکی  
۶۹ پاکی معنوی  

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: پايگاه ياسين مديا