آیت الله سید رضا بهاءالدینی - ره

 

جلسه

عنوان

اجرا
(WMA)

حجم
(KB)

۱ سخنرانی 1,532
۲ سخنرانی 1,647
۳ سخنرانی 1,429
۴ سخنرانی 1,515
۵ سخنرانی 963
۶ سخنرانی 1,063
۷ سخنرانی 1,245
۸ سخنرانی 1,036
۹ سخنرانی 875
۱۰ سخنرانی 1,005
۱۱ سخنرانی 1,303
۱۲ سخنرانی 1,132
۱۳ سخنرانی  
۱۴ سخنرانی 1,123
۱۵ سخنرانی 1,307
۱۶ سخنرانی 1,286
۱۷ سخنرانی 1,327
۱۸ سخنرانی  
۱۹ سخنرانی 833
۲۰ سخنرانی 1,100
۲۱ سخنرانی 2,103
۲۲ سخنرانی 2,766

 

(لطفاً توجه فرماييد كه حجم فايلهای ذكر شده در جداول زير صحيح نمی باشد .
 ارقام واقعی بتدريج اضافه خواهند گرديد )

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)

حجم
(KB)

۱ سخنرانی 1,532
۲ سخنرانی 1,647
۳ سخنرانی 1,429
۴ سخنرانی 1,515
۵ سخنرانی 963
۶ سخنرانی 1,063
۷ سخنرانی 1,245
۸ سخنرانی 1,036
۹ سخنرانی 875
۱۰ سخنرانی 1,005
۱۱ سخنرانی 1,303
۱۲ سخنرانی 1,132
۱۳ سخنرانی 1,132
۱۴ سخنرانی 1,123
۱۵ سخنرانی 1,307
۱۶ سخنرانی 1,286
۱۷ سخنرانی 1,327
۱۸ سخنرانی 1,132
۱۹ سخنرانی 833
۲۰ سخنرانی 1,100
۲۱ سخنرانی 2,103
۲۲ سخنرانی 2,766
۲۳ سخنرانی 1,132
۲۴ سخنرانی 1,123
۲۵ سخنرانی 1,307
۲۶ سخنرانی 1,286
۲۷ سخنرانی 1,327
۲۸ سخنرانی 1,132
۲۹ سخنرانی 833
۳۰ سخنرانی 1,100
۳۱ سخنرانی 2,103
۳۲ سخنرانی 2,766
۳۳ سخنرانی 1,132
۳۴ سخنرانی 1,123
۳۵ سخنرانی 1,307
۳۶ سخنرانی 1,286
۳۷ سخنرانی 1,327
۳۸ سخنرانی 1,132
۳۹ سخنرانی 833
۴۰ سخنرانی 1,100
۴۱ سخنرانی 2,103
۴۲ سخنرانی 2,766
۴۳ سخنرانی 1,132
۴۴ سخنرانی 1,123
۴۵ سخنرانی 1,307
۴۶ سخنرانی 1,286
۴۷ سخنرانی 1,327

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون
 کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: دفتر تبليغات حوزه علميه قم ، واحد صوت