مرحوم علامه جعفری

 

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)

حجم
(MB)

۱ علی (ع) و عدالت 13.7
۲ بحثی درباره آزادی 14.5
۳ تمدن چیست 11.8
۴ طرق شخصی (1) 14.6
۵ طرق شخصی (2) 12.2
۶ مرز میان انسان و حیوان 14.2
۷ تعهد 14.6
۸ حق (1) 16.9
۹ حق (2) 12.9
۱۰ زیبایی و شخصیت روحانی انسان 14.5
۱۱ جبر و اختیار (1)  
۱۲ جبر و اختیار (2)  
۱۳ جبر و اختیار (3)  
۱۴ جبر و اختیار (4)  
۱۵ جبر و اختیار (5)  
۱۶ اصولی از فرهنگ اسلام  
۱۷ اصالت شخصیت انسان  
۱۸ ظرفیت درونی انسان  
۱۹ عظمت وجود انسان  
۲۰ اصلاحات علمی  

 

فلسفه حقوق و حقوق جهانی

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)

حجم
(MB)

۱ فلسفه حقوق (۱) 7.7
۲ فلسفه حقوق (۲) 7.0
۳ فلسفه حقوق (۳) 11.2
۴ فلسفه حقوق (۴) 9.8
۵ فلسفه حقوق (۵) 9.2
۶ فلسفه حقوق (۶) 8.1
۷ فلسفه حقوق (۷) 9.2
۸ فلسفه حقوق (۸) 10.9
۹ فلسفه حقوق (۹) 10.2
۱۰ فلسفه حقوق (۱۰) 9.7
۱۱ فلسفه حقوق (۱۱) 10.2
۱۲ فلسفه حقوق (۱۲) 6.2
۱۳ فلسفه حقوق (۱۳) 6.9

 

سخنراني پيرامون واقعه کربلا

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)

حجم
(MB)

۱ مرگ و زندگی در دو قاموس: ماو حسين(ع) 12.2
۲ ابعاد و آفاق شکست ها و پيروزي ها 13.3
۳ انسان هاي الهي، حرکات، تکاپوها و انگيزه ها 13.2
۴ عاشورا نمودي از تناسب هدف و وسيله 15.0
سال 1372
۱ حوادثي که حسين(ع) را برانگيخت  
۲ عاشورا قيامي در پرتو قانون  
۳ براي حسين بن علي(ع) چگونه گريه کنيم؟  
۴ بررسي ديدگاهها و سعادت از نگاه امام حسين(ع)  
۵ همراه با حسين(ع) از صبر تا نماز  
۶ فلسفه بلند حسين  
سال 1373
۱ حادثه کربلا با چه اسلوب هايي قابل تفسير است  
۲ حسين(ع) و مسئله حيات  
۳ حسين(ع) قهرمان مديريت  
۴ نعمت شناسي امام حسين(ع)  
۵ ترتيب تاريخي حوادث کربلا  
سال 1374
۱ بايسته هاي تاريخ نگاري عاشورا  
۲ نوري که از حسين(ع) مي تراود  
۳ ابهام زدايي هاي عاشورا  
۴ موضع عاشورا در زمينه عمل و عکس العمل و نماز  
۵ درسي که از حسين(ع) بايد آموخت  
۶ رسالت هنر در خصوص حسين(ع) و عاشورا  
سال 1375
۱ حسين (ع) به نشان ابديت  
۲ حسين(ع) و زندگي  
۳ نگاهي نو به اصول بشري در پرتو حسين(ع)  
۴ جايگاه برابري و برادري در حادثه عاشورا  
۵ امام حسين(ع) تجسم اسلام کل  
۶ پرسش و پاسخ (1)  
۷ پرسش و پاسخ (2)  
۸ پرسش و پاسخ (3)  
سال 1376
۱ حسين(ع) در پيشگاه تاريخ  
۲ حسين شناسي  
۳ اجمالي از فلسفه کنش و واکنش  
۴ راز و نياز حسين(ع) در محراب توحيد  
۵ آزادي درمکتب حسين(ع)  
۶ پرسش و پاسخ (1)  
۷ پرسش و پاسخ (2)  
۸ پرسش و پاسخ (3)  
سال 1377
۱ تفسير مرگ از ديدگاه امام حسين(ع)  
۲ انسان سازي امام حسين(ع)  
۳ کربلا اوج شکوفايي اختيار  
۴ ابوالفضل در عاشورا از جهاد تا تعهد  
۵ اولين و آخرين گفتار يک کلام.  
۶ پرسش و پاسخ (1)  
۷ پرسش و پاسخ (2)  

 

موضوع: شناخت انسان در تصعید حیات

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)

حجم
(MB)

۱ شناخت انسان در تصعید حیات  
۲ شناخت انسان در تصعید حیات  
۳ شناخت انسان در تصعید حیات  
۴ شناخت انسان در تصعید حیات  
۵ شناخت انسان در تصعید حیات  
۶ شناخت انسان در تصعید حیات  
۷ شناخت انسان در تصعید حیات  
۸ شناخت انسان در تصعید حیات  
۹ شناخت انسان در تصعید حیات  
۱۰ شناخت انسان در تصعید حیات  
۱۱ شناخت انسان در تصعید حیات  
۱۲ شناخت انسان در تصعید حیات  
۱۳ شناخت انسان در تصعید حیات  
۱۴ شناخت انسان در تصعید حیات  
۱۵ شناخت انسان در تصعید حیات  
۱۶ شناخت انسان در تصعید حیات  

 

موضوع: سخنراني پيرامون فرمان مالک اشتر

جلسه

عنوان

اجرا
(MP3)

حجم
(MB)

۱ مدخلي بر تعريف سياست  
۲ تاريخ فلسفه سياسي  
۳ تاريخ فلسفه سياسي اسلام  
۴ دردهاي بزرگ بشر از دريچه سياست  
۵ توضيح دردهاي بزرگ بشر از دريچه سياست(1)  
۶ توضيح دردهاي بزرگ بشر از دريچه سياست(2)  
۷ توضيح دردهاي بزرگ بشر از دريچه سياست(3)  
۸ بحث تطبيقي در خصوص فرمان مالک اشتر  
۹ بحث تطبيقي ميان فرمان مالک اشتر و اعلاميه حقوق بشر(1)  
۱۰ بحث تطبيقي ميان فرمان مالک اشتر و اعلاميه حقوق بشر(2)  
۱۱ تساوي انساني در فرمان مالک اشتر  
۱۲ خصوصيات زمامدار اسلامي  
۱۳ مدخلي ديگر بر تعريف سياست  
۱۴ ضرورت خودسازي والي از نظر علي(ع)  
۱۵ تقواي سياسي  
۱۶ ابعاد خودسازي والي از نظر علي(ع)  
۱۷ شرح تقوا  
۱۸ نسبت تقواي الهي و تقواي سياسي  
۱۹ منش هاي ضروري براي زمامدار  
۲۰ لزوم تقوا براي زمامدار  
۲۱ توضيح تقواي سياسي  
۲۲ رابطه ميان مردم و حاکم چگونه بايد باشد؟  
۲۳ جامعه عاري از تقواي سياسي  
۲۴ تضاد حاکم و مردم  
۲۵ اثرات اجتماعي تضاد حاکم و مردم  
۲۶ تقدم اطاعت خداوندي بر مسائل ديگر  
۲۷ بحثي مشروح در ارتباط ماده و معني  

 

برای دانلود کردن سخنرانی های فوق،
روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع: پايگاه ياسين مديا