سيره وسخنان پيشوايان

گزيده سخنان حضرت فاطمه زهرا (س)

محمدعلى كوشا


موقعيت اهل بيت در نزد خدا
و احمدوا الذى لعظمته و نـوره يبتغى مـن فـى السمـوات و الارض اليه الـوسيله و نحـن وسيلته فـى خلقه , و نحـن خـاصته و محل قـدسـه, و نحـن حجته فـى غيبه, و نحن ورثه انبيائه.(1)

خـدايـى را حمـد و سپاس گـوييـد كه به خاطـر عظمت و نـورش هر كه در آسمانها و زميـن است به سوى او وسيله مى جـويد, و ما وسيله او در ميان مخلوقاتـش و خاصان درگـاه و جـايگـاه قـدس او و حجت غيبـى و وارث پيـامبـرانـش هستيم .

حرمت مست كننده ها
عن فاطمه الزهراء(س) قالت: قال لـى رسـول الله (ص) : يا حبيته ابيها كل مسكـر حرام , وكل مسكر خمر.(2) پيامبـر خـدا (ص) به مـن فـرمـود: اى دوست پـدر, هـر مست كننـده اى حـرام است, و هر مست كننده اى خمر است.

بهترين زنان كيستند؟
قالت فاطمه (س) فــى وصف ما هـو خيرللنساء: خير لهن ان لايـريـن الـرجال و لايـرونهن.(3)

حضـرت در وصف اين كه بهترين چيز براى زنان چيست, فرمـوده انـد: ايــن كه زنـان, مـردان را نبيننـد, و مـردان هـم زنـان را نبينند.

نتيجه عبادت خالص
عن فاطمه الزهـراء (س) مـن اصعد الـى الله خـالص عبـادته اهبط الله اليه افضل مصلحته.(4)

هر كه عبادت خالصـش را به سـوى خدا بالا فرستـد, خـداوند متعال برتريـن بهره و سودش رابه سوى او پايين فرستد.

فاطمه در مقام شكوه از دو خليفه
قـالت فـاطمه الزهراء(س) للاوليـن :ارايتكما ان حـدثتكما عن رسول الله (ص): تعرفـانه و تفعلان به؟ قالانعم . فقالت: نشـدتكما الله الـم تسمعا رسـول الله يقـول: ((رضا فاطمه من رضاى, وسخط فاطمه من سخطـى, فمـن احب فاطمه ابنتـى فقد احبنى, و من ارضى فاطمه فقد ارضانى, و مـن اسخط فاطمه فقد اسخطنى))؟ قالا نعم, سمعناه مـن رسـول الله (ص) , فقالت: فانى اشهد الله و ملائكته انكما اسخطتمانى و مـا ارضيتمـانـى و لئن لقيت النبـى لاشكـونكمـا اليه .(5)

حضـرت زهـرا(س) خطـاب به خليفه اول و دوم فـرمـود: آيا اگر حـديث را از پيامبر خـدا(ص) نقل كنـم به آن عمل خـواهيد كرد؟ گفتنـد: آرى. فرمـودنـد: شما را به خـدا آيا نشنيده ايـد كه پيامبـر (ص) فـرمـوده انـد:

((خشنودى فاطمه خشنـودى من, و خشم فاطمه خشـم مـن است, هر كه دختـرم فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته, و هر كه فاطمه را خشنود سازد مرا خشنـود ساخته, و هـر كه فـاطمه را خشمگيـن نمـايـد مـرا خشمگيـن نمـوده است))؟ گفتند: آرى , چنين حديثى را از پيامبر خدا(ص) شنيده ايم . فرمود: مـن هم خدا و فرشتگان را گـواه مى گيرم كه شما دو نفر مرا خشمگيـن نموديد و خشنودم نساختيد, و چـون پيامبـر (ص) را ملاقـات نمايـم حتما از شما به او شكايت خـواهـم نمـود.

بدترين امت
عن فاطمه الزهراقالت: قال رسول الله (ص), شرار امتى الذيـن غذوا بالنعيـم, الذيـن ياكلون الوان الطعام, و يلبسـون الـوان الـثـياب ويـتشـدقـون فــى الكلام .(6)

بــدتريـن امت مــن كسـانى هستــند كــه : از انـواع نعمتها تغذيه مى كنند و خوراكيهاى رنگارنگ مى خورند, و لباسهاى گوناگـون مـى پـوشند, و هـرچه بخـواهنـد مى گويند.

نزديكترين اوقات زن به خدا
عن فـاطمه الزهـراء(س) قـالت: سـال رسـول الله (ص) اصحابه عن المـراه ماهى؟ قالوا: عوره, قال : فمـتـى تـكـون ادنـى مـن ربهـا؟ فلـم يــدروا. فلما سمعت فاطمه (س) ذلك قالت : ادنـى ما تكـون مـن ربها ان تلزم قعر بيتها . فقال رسول الله ان فاطمه بضعه منى.(7)

پيـامبـر اكـرم(ص) از اصحـابـش پـرسيـد: زن چيست؟ گفتنـد: زن نـامـوس است. فرمود: زن چه مـوقع به خـدايـش نزديكتر است؟ اصحاب نتـوانستند جـواب گـوينـد. چون اين سخـن به گوش فاطمه (س) رسيد. فرمود: نزديكتريـن اوقات زن به خداى خود هنگامى است كه در كنج خانه خودباشد . پس از ايـن جواب پيامبر اكرم (ص) فرمود: حقا كه فاطمه پاره تن من است .

نتيجه صلوات بر زهراء(س)
عن فاطمه الزهراء(س) قالت: قال لى رسول الله(ص) يا فاطمه من صلى عليك غفـر الله له و الحقه بـى حيث كنت مــن الجنه.(8)

رسـول خدا(ص) به مـن گفت: اى فاطمه هر كه بر تـو صلـوات فرستـد, خداوند او را بيـامـرزد و به مـن , در هـر جـاى بهشت بـاشـم ملحق گـردانـد.

على(ع) رهبر وپيشوا
عن فاطمه الزهراء(س) قالت: ان النبى (ص) قال : ((من كنت وليه فعلى وليه , و من كنت امامه فعلى امامه)).(9)

پيامبر اكرم (ص) فرمود: هركه من سرپرست اويم, پس على سرپرست اوست و هركه را من رهبر اويم , پس على رهبر اوست.

حجاب فاطمه
عن فاطمه الزهراء (س) قالت: يا رسـول الله ان لم يكـن يرانى فانا اراه , و هـو يشـم الـريح . فقـال النبـى (ع) اشهد انك بضعه منى.(10)

پيامبـر اكـرم (ع) همـراه بـا مرد نابينايى به خانه فاطمه(س) آمد, بلافاصله فاطمه(س) خود را كاملا پوشاند. رسول خدا(ص) فرمود: چرا خود را پوشاندى با ايـن كه او تـو را نمى بيند؟ فاطمه (س) فرمـود: اى پيامبر خدا اگر او مرا نمـى بيند, مـن كه او را مى بينـم و او بوى مرا حس مى كند پيامبر اكرم فرمود: گواهى مى دهـم كه تو پاره دل منى .

دستور العملى جامع
عن فاطمه الزهرا(س)قالت: دخل على رسول الله (ص) و قد افترشت فراشى للنوم , فقـال : يـا فـاطمه لاتنـامـى الا و قـد عملت اربعه: ختمت القـرآن , و جعلت الانبياء شفعائك , و ارضيت المـومنيـن عن نفسك , و حججت و اعتمـرت , قـال هذا و اخذ فى الصلوه , فصبرت حتى اتـم صلاته, قلت: يا رسـول الله امرت باربعـه لا اقـدر عليها فـى هذا الحـال فتبسـم(ص) و قـال:

اذا قرات قل هـو الله احد ثلاث مرات فكانك ختمت القرآن , واذا صليت على و على الانبياء قبلى كنا شفعائك يوم القيمه , و اذا استغفرت للمومنيـن رضوا كلهم عنك و اذا قـلت : سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر, فقـد حججت و اعتمرت .(11)

در وقتى كه بستر خواب را گسترده بودم, رسول خدا(ص) بر من وارد شد, فرمـود: اى فـاطمه نخـواب مگـر آن كه چهار كار را انجـام دهـى: قـرآن را ختـم كنـى, و پيامبران را شفيعت گردانى, و مومنيـن را از خود راضى كنى, و حج وعمره اى را به جا آورى. ايـن را فرمـود و شروع به خـواندن نماز كرد, صبر كردم تا نمازش تمام شد, گفتـم: يا رسول الله به چهار چيز مرا امر فرمودى در حالى كه بر آنها قادر نيستم آن حضرت تبسمى كرد و فرمود:

چون قل هو الله را سه بار بخوانى مثل اين است كه قرآن را ختم كرده اى و چون بر من و پيامبران پيش از من صلوات فرستى, شفاعت كنندگان تو در روز قيامت خواهيـم بود, و چون براى مومنيـن استغفار كنى , آنان همه از تو راضى خواهند شد, و چون بگـويـى: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر حج و عمره اى را انجام داده اى.

رضايت شوهر
عن فاطمه الزهراء (س) قالت: قال رسول الله(س): ويل لامراه اغضبت زوجها وطـوبى لامراه رضى عنها زوجها.(12)

پيامبر اكرم(ص) فرمـود: واى به حال زنى كه شوهرش را خشمگين سازد و خـوشا به حال زنى كه شوهرش از او خشنود باشد.

ثواب انگشتر عقيق
عن فـاطمه الزهـراء (س) قـالت: قـال رسـول الله (س) مـن تختـم بــالعقيق لم يزل يرى خيرا.(13)

كسـى كه انگشتـر عقيق به دست كنـد هميشه خيـر مـى بينـد.

على (ع) بهترين داور
قالت فاطمه الزهراء(س) عن ابيها(ص) قال: ان نفرا من الملائكه تشاجروا فى شىء فسـالـوا حكمـا مـن الادمييـن , فـاوحــى الله تعالـى اليهم ان تخيـروا فاختاروا على بن ابيطالب.(14)

گروهى از فرشتگان درباره چيزى با يكديگر مشاجره نمودند, حاكم وداورى را از بنى آدم تقاضا كردند, خداوند متعال به آنها وحى فرمود كه خـودتان انتخاب كنيد و آنان على ابن ابيطالب را برگزيدند.

زنان دوزخى
عن فاطمه الزهراء(س) قالت: قال رسول الله(ص)... يا بنتى اما المعلقه بشعرها فانها كانت لاتغطـى شعرها مـن الرجال, و اما المعلقه بلسانها فانها كانت تـوذى زوجها,... و اما التـى كــان راسها راس خيزير, و بدنها بدن الحمار فانها كانت نمـامه كذابه. و امـا التـى كـانت علـى صـوره الكلب فـانها كـانت قينه نـواحه حـاسـده.(15)

پيامبـر اكـرم(ص) (دربـاره مشاهـدات خـود از عذاب دوزخيان در شـب مـعراج) فرمود: دخترم اما زنى كه به مويش آويخته شده بود كسى بـود كــه مويـش را از مردان نمـى پـوشانيد, و آن كه با زبانـش آويزان بود, زنى بـود كه شـوهرش را آزار مى داد... و آن كه سرش سر خوك و بدنش بدن الاغ بود, زنى بود كه سخـن چين و دروغگو بود, و آن كه صـورتـش به شكل سگ بود, زنى بـود كه آواز مى خـواند ونوحه سرايى مى كرد و حسد مى ورزيد.

شرايط روزه دار
عنها (س) قـالت : مـا يصنع الصـائم بصيـام اذا لــم يصـن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.(16)

روزه دار چون زبانـش و گوشش و چشمش و اعضايش را (ازحرام) نگه ندارد روزه دار نيست.

داناترين و نخستين مسلمان
عنها (س) قالت: قـال رسـول الله (ص) : زوجك اعلم اناس علما, واولهم سلما , افضلهم حلما.(17)

رسول خدا (ص) به مـن فرمودند: شوهر تو در دانش داناترين مردم و نخستين مرد مسلمان و در بردبارى برترين مردم است.

كمك به ذرارى پيامبر
عنها(س) قالت: قال رسول الله (ص): ايما رجل صنع الى رجل من ولدى صنيعه فلم يكـافئه عليها , فـانـا المكـا فـى له عليها.(18)

پيامبر اكرم (ص) فرمود:هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگيرد. مـن پاداشـى نگيـرد, مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود.

على و شيعيان
عنها (س) قالت:ان ابى(ص) نظر الى على(ع) و قال: هذا و شيعته فى الجنه.(19) پيامبر خدا (ص) به على(ع) نگريست و فرمـود: اين شخص و پيروانش در بهشت اند.

شيعه على در قيامت
عنها (س) قالت: ان رسول الله (ص) قال لعلى (ع) : ياابالحسن اما انك و شيعتك فى الجنه .(20)

پيـامبـر خـدا به علـى(ع) فـرمـود: اى ابـاالحسـن , آگـاه بـاش كه تــو و پيروانت در بهشت هستيد

قرآن و عترت در آخرين سخن پيامبر
عنها (س) قـالت: سمعت ابـى رسـول الله (ص) فـى مـرضه التـى قبض فيه يقول ـ و قد امتلات الحجره مـن اصحابـه ـ ايها الناس يـوشك ان اقبض قبضا يسيرا, و قـد قدمت اليكم القـول معذره اليكم, الا انى مختلف فيكـم كتاب ربـى عزوجل و عترتـى اهل بيتـى . ثـم اخذ بيـد على فقال: هذا علـى مع القـرآن و القـرآن مع علـى لا يفتـرقـان حتـى يـردا علـى الحـوض فـاسئلكـم مـا تخلفـونـى فيهما.(21)

از پـدرم رسول خدا(ص) در هنگام مرضى كه به سبب آن از دنيا رفت ـ و در حالى كه خـانه, مملـو از اصحـاب بـودـ شنيـدم كه فـرمـود:

اى مردم نزديك است كه به آسانى از ميان شما رخت بربندم, وبه تحقيق سخنى كه عذر را برشما تمام كند پيش فرستادم.

بـدانيـد كه من در ميان شما كتاب پـروردگارم و عترتم, اهل بيتم را بـر جاى مـى گذارم. آن گاه دست على را گرفت و فرمـود: ايـن علـى با قرآن است و قرآن با على است, از هـم جدا نمى شوند تا هر دو در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند, مـن در قيامت از شما از آنچه درباره ايـن دو پـس از مـن انجام دهيد خواهـم پرسيد.

شستن دستها
عنها (س) قالت: قال رسول الله (ص) لا يلومن الا نفسه من بات و فى يره غمر.(22)

رسـول خدا(ص) فرمـود: سرزنـش نكند جز خـود را كسى كه شب كند, درحالى كه دستش چرب و بد بو باشد.

نتيجه گشاده رويى
عنها (س) قـالت: البشـر فـى وجه المـومـن يـوجب لصاحبه الجنه. (23) گشـاده رويـى در چهره مـومـن بـراى صـاحبـش بهشت را سبب مـى شـود.

رنج خانه دارى
عنها (س) قالت: يا رسـول الله لقـد مجلت يـداى مـن الرحى, اطحن مره و اعجن مره,(24)

اى رسول خدا , دو دستـم از سنگ آسيا پينه بسته , يك بار آرد مى كنم و يكبـار خمير مى سازم .

زيان بخل
عنها (س) قـالت: قال لـى رسول الله (ص) : اياك و البخل , فانها عاهه لاتكون فى كريـم. اياك و البخل فانه شجـره فى النار و اغصانها فـى الـدنيا فمـن تعلق بغصن من اغصانها ادخله النار.(25)

پيامبر اكرم (ص) فرمـود:از بخل ورزيدن بپرهيز, زيرا كه بخل آفتى است كه در شخص بزرگـوار نيست. از بخل بپـرهيز , زيـرا كه آن درختـى است در آتـش دوزخ كه شاخه هايـش در دنياست و هـر كه به شاخه اى از شـاخه هـايـش درآويزد داخل جهنمـش گرداند.

نتيجه سخاوت
عنها (س) قالت: قال لى رسول الله(ص) و عليك بالسخاء فان السخاء شجره من شجر الجنه,اغصـانها متـدليه الـى الارض, فمن اخذ منها غصنـا قـاده ذلك الغصـن الـى الجنه.(26)

پيامبر اكـرم (ص) به مـن گفت: بـرتـو باد سخاوت ورزيــدن, زيــرا كـه سخاوت درختـى از درختـان بهشت است كه شاخه هايـش به زميـن آويخته است , هر كه شاخه اى از آن را بگيـرد او را به سـوى بهشت مـى كشـانـد.

نتيجه سلام و تحيت بـر رسـول خـدا و دختـرش زهـراء
عنها (س) قـالت: قـال لـى ابـى و هـو ذاحـى: مـن سلـم علــى و عليك ثلاثه ايام فله الجنه.(27)

پدرم در زمان حياتش به من فرمود: هـركه بـر مـن و تـو تا سه روز تحيت و سلام بفرستد, بهشت بر او واجب گـردد.

خنده اسرار آميز
لمـا مـرض رسـول الله (ص) دعا ابنته فاطمه فسارها فبكت , ثم سارها فضحكت , فسئلتها عن ذلك فقالت: اما حيـن بكيت فانه اخبرنى انه ميت, فبكيت,ثـم اخبرنـى انى اول اهله لحوقا به فضحكت.(28)

هنگامى كه رسول خدا(ص) مريض شد, دخترش فاطمه را نزد خود خواند و در گوش او سخنـى گeت. فاطمه (س) گريه كرد, مجـددا رسـول خـدا با او نجـوا كـرد فاطمه(س) خنـديـد, عايشه گـويـد: در ايـن بـاره از حضـرت زهـرا(س) پـرسيـدم, فـرمــود: چون پيامبر (ص) مرگش را به من خبر داد, گريستـم, پس از گريه ام به مـن خبر داد كه نخستيـن كسـى كه او را ملاقـات كنـد مـن هستـم در نتيجه خنـديدم.

پيامبر پدر فرزندان زهرا
عن فاطمه الزهراء (س) قالت: قال النبى(ص)ان الله عزوجل جعل ذريه كل بنى ام عصبه ينتمـون اليها الا ولـد فـاطمه (س) فـانـا وليهم و انا عصبتهم .(29)

فـاطمه (س) از پيـامبـر اكـرم نقل كـرده كه فـرمـود: همانا خـداوند عزوجل ذريه هر يك از فرزندان مادرى را سبب ارتباط و خـويشاوندى قرار داده كه به وسيله آن ذريه به او منسـوب مى شوند مگر فرزندان فاطمه كه مـن سـرپـرست و خـويشـاونـد آنها هستـم (و به مـن منسـوب مـى شـونـد).

خوشبخت واقعى
عنها (س) قالت: قـال رسـول الله (ص): هذا جبـرئيل (ع) يخبرنى: ان السعيد , كل السعيد, حق السعيـد , مـن احب عليـا فـى حيـاتـى و بعد وفـاتى.(30) فاطمه(س) از پيامبر اكرم(ص) نقل كرده كه فرمود: اين جبرئيل (ع) است كه مرا خبر مى دهد: همانا خوشبخت تمام خوشبخت و خـوشبخت واقعى كسـى است كه على را, در زندگى ام و پس ازمرگم دوست داشته باشد.

پيامبر در جمع اهل بيت
عنها (س) قالت: دخلت على رسـول الله (ص) فبسط ثوبا و قال لى: اجلسى عليه , ثـم دخل الحسن فقال له : اجلـس معها ,ثـم دخل الحسيـن فقال له: اجلـس معهما, ثم دخل علـى (ع) فقال له : اجلـس معهم , ثم اخذ بمجامع الثـوب فضمه علينا ثـم قـال: اللهم هـم منـى و انـامنهم اللهم ارض عنهم كمـا انى عنهم راض.(31)

بر رسول خدا(ص)وارد شدم, جامه اى را گستراند و فرمود: بنشين. دراين وقت حسن(ع) آمد , فرمـود: نزد مادرت بنشيـن, بعدا حسيـن (ع) آمـد. فـرمود: با اينها بنشين. پـس على (ع) آمد . فرمود: تـو نيز با اينان بنشيـن, آن گاه اطراف جامه را گرفت و روى ما انداخت . فرمـود: خـدايا اينها از من اند و مـن از اينهايـم, خـدايـا از اينـان راضـى بـاش همـان طـور كه مـن از اينها راضـى ام .

دعاى پيـامبـر در وقت ورود وخـروج از مسجـد
عنها(س) قالت:كان النبى اذا دخل المسجد يقول:((بسم الله اللهم صل على محمد واغفـر ذنـوبـى و افتح لـى ابـواب رحمتك)). و اذا خـرج يقول :

(( بسـم الله, اللهم صل على محمد واغفر ذنـوبـى وافتح لـى ابـواب فضلك.(((32) فاطمه (س) فرمـوده است: پيامبـر اكـرم (ص) چـون داخل مسجـد مى شـد مى فرمود: (( به نام خدا, خـدايا بر محمد درود فرست و گناهانـم را بيامرز و درهاى رحمتت را برايـم باز كـن )) و چـون خارج مى شد مى فرمود: ((به نام خدا, خدايا بر محمد درود بفـرست و گنـاهـانـم را بيـامـرز و درهـاى بخششت را بـرايم بـاز كــن ))

سحر خيزى
عنها (س) قالت:مر بى رسول الله(ص)وانامضطجعه متصبحه فحركنى برجله و قال يا بنيه قـومـى فاشهدى رزق ربك و لا تكـونى مـن الغافليـن , فان الله يقسـم ارزاق النـاس مـا بيـن طلـوع الفجـر الـى طلـوع الشمـس .(33)

رسول خدا (ص) بر من گذشت , در حالى كه در خواب صبحگاهى بودم, مرا با پايـش تكان داد وفرمـود: دختـرم بـر خيز شاهـد رزق و روزى پـروردگارت باش واز غافلان مباش . زيرا كه خـداوند روزيهاى مردم را بيـن طلوع فجر تا طلـوع آفتاب تقسيـم مى كند.

مريض در پناه خدا
عنها (س) قالت: قال النبى(ص) اذا مرض العبد اوحى الله الى ملائكته ان ارفعوا عن عبدى القلم مادام فى وثـاقـى, فانى انا حبسته حتـى اقبضه او اخلـى سبيله . كان ابـى يقـول: اوحـى الله الـى ملائكته اكتبـوا لعبـدى اجـر ما كان يعمل فـى صحته.(34)

فــاطمه (س) فرموده است: پيامبر اكرم (ص) فرمود: چـون بنده خدا بيمار گردد, خداوند به فرشتگانش وحى مى كند: قلـم تكليف را از بنده ام ـ تاوقتى كه در عهد و پيمان مـن است ـ برداريد, زيرا خـودم او را بازداشت نمـوده تا جانـش را بگيرم يا آزادش گذارم. پـدرم مـى فرمود: خداوند به فرشتگانش وحى فرستاد كه براى بنده بيمارم پاداش كـارهـايـى را كه در وقت سلامتـش انجـام مـى داده بنـويسيـد.

نـرمخـويـى در مقـابل ديگـران واحتـرام به زنـان
عنها (س) قـالت: قـال رسـول الله (ص) خيـاركـم الينكم منـاكبه و اكــرمهم لنسائهم(35).

پيامبـر اكـرم (ص) فـرمـوده است: بهترين شما نرمخـوترين شما به اطرافيان و بزرگوارترين شما به زنان است.

پاداش آزادى بردگان
عنها (س) قالت: قال رسول الله (ص) : من اعتق رقبه مومنه كان له بكل عضو منها فكاك عضو من النار.(36)

پيامبر اكرم (ص) فرمود: هركه بنده مـومنى را آزاد كنـد, به ازاى هر عضـوى از آن بنـده, عضـوى از او در آتـش جهنـم آزاد گردد.

زمان استحابت دعا
عن ابيها رسـول الله (ص) قالت: قال:ان فى الجمعه لساعه لا يوافقها عبد مسلم يسئل الله تعالى فيها خيـرا الا اعطاه اياه اذا تـدلـى نصف الشمـس للغروب.(37)

رسول خدا(ص)فرمود:در روز جمعه ساعتى است كه بنده مسلمان در آن وقت چيزى از خدا نخواهد مگر آن كه خداوند به او عطا گرداند و آن وقتى است كه نيمه خـورشيد به سوى مغرب نزديك گردد.

سستى در نماز
عنها (س) قـالت: ســالت ابـى رسـول الله (ص) لمـن تهاون بصلاته من الرجال و النساء. قال (ص) : من تهاون بصلاته مـن الرجال والنساء ابتلاه الله بخمـس عشـره خصله: يرفع الله البركه من عمره و يرفع الله البـركه مـن رزقه , و يمحـواالله عزوجل سيماء الصالحيـن مـن وجهه, وكل عمل يعمله لا يـوجر عليه, و لايرتفع دعاوه الى السماء, ليس له حظ فى دعـا الصالحيـن, و انه يموت ذليلا, و يموت جائعا , و يموت عطشانا,فلو سقى مـن انهار الدنيا لم يرو عطشه و يوكل الله ملكا يزعجه فى قبره, ويضيق عليه قبره و تكون الظلمه فى قبره, و يوكل الله به ملكا يسحبه على وجهه, والخلائق ينظرون اليه, و يحـاسب حسـابـا شـديـدا و لا ينظر الله اليه و لايزكيه و له عذاب اليم .(38)

از پـدرم رسـول خـدا (ص) دربـاره مـردان و زنـانـى كه در نمـازشان سستـى و سهل انگارى مكنند, پـرسيـدم. آن حضرت فرمـودنـد: هر زن و مردى كه در امر نماز سستـى و سهل انگارى داشته باشـد, خـداوند او را به پانزده بلا مبتلا مـى گرداند:

1ـ خداوند بركت را از عمرش مى گيرد.

2ـ خـداونـد, بـركت را از رزق و روزىاش مـى گيـرد,

3ـ خـداونـد, سيمـاى صـالحيـن را از چهره اش محـو مـى كنـد,

4ـ هـر كـارى كه بكنـد بـدون پـاداش خـواهـد مـانـد,

5ـ دعايش مستجاب نخواهد شد,

6ـ بـرايـش بهره اى از دعاى صـالحيـن نخـواهـد بــود,

7ـ ذليل خواهد مرد,

8ـ گرسنه جان خواهد داد,

9ـ تشنه كام خـواهـد مرد, به طـورى كه اگـر با همه نهرهاى دنيا آبش دهنـد, تشنگى اش برطرف نخواهد شد,

10ـ خـداونـد, فـرشته اى را بـرمـى گزينـد تـا او را در قبـرش ناآرام سـازد,

11ـ قبرش را تنگ گرداند,

12ـ قبرش تاريك باشد,

13ـ خداوند فرشته اى رابر مى گزيند تا او را به صـورتش به زمين كشد, در حالى كه خلايق به او بنگرند,

14ـ به سختى مورد محاسبه قرار گيرد,

15ـ و خداوند به او ننگردواو راپاكيزه نگرداند و او را عذابى دردناك باشد.

39ـ شكست ظالم

عنها (س) قالت:قال رسول الله(ص) ما التقى جندان ظالمان الا تخلى الله منهما فلـم يبـال ايهمـا غلب, و مـا التقـى جنـدان ظالمـان الا كـانت الـدائره علــى اعتاهما.(39)

فاطمه (س) فرمود: پيامبـر اكرم (ص) فـرمـوده است: دو سپاه ستمگـر به هـم نرسند, مگر آن كه خداوند آن دو را به حال خـود واگذارد و باكـى نداشته باشــد كه كدام يك پيروز گردد. و دو سپاه ستمگر به هم نرسند, مگر آن كه هزيمت و شكست از آن سپاه ظالمتر باشد.

40ـ بخشى از خطبه زهرا (س)

قـالت فـاطمه الزهـراء (س) فـى خطبتها المعروفه :

ـ جعل الله ايمان تطهيرا لكم من الشرك

ـ والصلاه تنزيها لكم من الكبر

ـ والزكاه تزكيه للنفس و نماء فى الرزق

ـ والصيام تثبيتا للاخلاص

ـ والحج تشييدا للدين

ـ والعدل تنسيفا للقلوب

ـ واطاعتنا نظاما للمله

ـ و امامتنا امانا للفرقه

ـ والجهاد عزا للاسلام

ـ والصبر معونه على استيجاب الاجر

ـ والامر بالمعروف مصلحه للعامه

ـ و بر الوالدين وقايه من السخط

ـ وصله الارحام منهاه للعدد

ـ والقصاص حقنا للدماء

ـ و الوفاء بالنذر تعريضا للمغفره

ـ و تـوفيه المكـاييل و المـوازيـن تغييـرا للبخـس

ـ والنهى عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس

ـ واجتناب القذف حجابا عن اللعنه

ـ و حرم الشرك اخلاصا له بالربوبيه

ـ و ترك السرقه ايجابا للعفه

ـ فـاتقـوا الله حق تقـاته و لاتمـوتـن الا و انتـم مسلمــون

ـ واطيعوا الله فيمـا امـركـم به و نهاكـم عنه

ـ فـانه انمـا يخشـى الله مـن عبـاده العلمـاء(40)

حضـرت زهـرا(س) در آن سخنزانـى معروفـش در مسجـد فـرمـود:

خـداونـد ايمـان را بـراى تطهيـر شمـا از شـرك قـرار داد,

و نماز را براى پاك شدن شما از تكبر,

و زكـات را بـراى پـاك كـردن جـان و افزونـى رزقتان,

و روزه را براى تثبيت اخلاص,

و حج را براى قوت بخشيدن دين ,

و عدل را براى پيراستن دلها,

و اطاعت ما را براى نظم يافتن ملت,

و امـامت مـا را بـراى در امـان مـانـدن از تفــرقه,

و جهاد را براى عزت اسلام,

و صبر را براى كمك در استحقاق مزد,

و امـر به معروف را بـراى مصلحت و منـافع همگـانـى ,

و نيكـى كـردن به پـدر و مـادر را سپـر نگهدارى از خشـم ,

وصله ارحام را وسيله ازدياد نفرات,

و قصاص را وسيله حفظ خونها,

و وفـاى به نذر را بـراى در معرض مغفـرت قـرار گـرفتـن ,

و به انـدازه دادن تـرازو و پيمـانه را بـراى تغييـر خـوى كـم فـروشـى,

و نهى از شـرابخـوارى را بـراى پـاكيزگـى از پليـدى ,

و دورى از تهمت را بـراى محفـوظ مـانــدن از لعنت,

و تـرك سـرقت را بـراى الزام به پـاكـدامنــى ,

و شـرك را حـرام كـرد بـراى اخلاص به پـروردگـارى او ,

بنابـرايـن , از خـدا آن گـونه كه شايسته است بتـرسيد و نميريد, مگر آن كه مسلمان باشيد,

و خـدارا درآنچه به آن امر كرده و آنچه از آن بازتان داشته است اطاعت كنيد, زيرا كه ((از بندگانـش , فقط آگاهان, از خـدا مـى ترسند.))( سـوره فاطر آيه28)


پى نوشت ها:
1 ـ فـاطمه الزهـراء بهجه قلب المصطفـى, ج 1,ص 265.
2 ـ همان, ج 1,ص 266.
3 ـ پيشين , ج 1,ص 267.
4 ـ همان ,ج1,ص 273.
5 ـ الامامه والسياسه ,ج 1, ص 14.
6 ـ بهجه, ج 1,ص 266.
7 ـ بحـار الانـوار , ص 43, ص 92, چـاپ ايــران.
8 ـ بهجه , ج 1,ص 287.
9 ـ همان , ج 1,ص 285.
10 ـ همان , ج 1, ص 274.
11 ـ پيشين, ج 1,ص 304.
12 ـ بحارالانوار, ج 8,ص 310.
13 ـ بهجه, ج 1,ص 305.
14 ـ بهجه , ج 1, ص 306
15 ـ بحـارالانـوار , ج 8 ,ص 309.
16 ـ بهجه , ج 1,ص 305.
17 ـ همـان, ج 1,ص 302
18ـ بحـار الانــوار, ج 96, ص 225.
19 ـ احقاق الحق, ج 7,ص 308.
20 ـ همان, ج 7,ص 307.
21 ـ ينـابيع المـوده, ص 44, چـاپ شـريف الـرضـى قـم.
22 بهجه ج 1,ص 302.
23 ـ بهجه, ج 1,ص 300.
24 ـ همان, ج 1,ص 274
25 ـ همان, ج 1,ص 266.
26 ـ بهجه, ج 1,ص 266.
27 ـ همان, ج 1,ص 267.
28 ـ بهجه, ج 1,ص 268
29 ـ فـرائد السمطيــن, ج 2,ص 77.
30 ـ بهجه, ج 1,ص 271.
31 ـ همان ,ج 1,ص 277.
32 ـ مسنـد فـاطمه الزهـراء (س) , ص 215, چـاپ دارالقـرآن قــم.
33 ـ همان , ص 219.
34 ـ مسند فاطمه الزهراء, ص 220.
35 ـ مسند فاطمه الزهراء (س) , ص 221.
36 ـ همان , ص 221.
37 ـ همان,ص 227.
38 ـ مسند فاطمه الزهراء , ص 235.
39 ـ مسند فاطمه الزهراء, ص 223.
40 ـ احتجاج طبرسى , ص 99, چاپ سعيد.


منبع: سايت بنياد انديشه اسلامي