فاطمه (ع)درصدرکوثر

عبدالحسین آقا بزرگی(عبد)


 بسم الله الرحمن ا لرحیم

ازچه آن پیمان کسل بد خصم جان فاطمه (ع)
از چه رو آتش فکند؟ بر آشـیان فاطمه (ع)
 

دشمن غدار را بود ه ست طرحی از نخست
تا زداید از زمـــان نـام و نشان فاطمه (ع)
 

او به تاریخ جنایت پیشتاز و غاصب است
کـرده پـر پـر غـنچـه اندر جـنـان فاطمه (ع)
 

نـقـش آ نـان انبعاث شمر کشته با یزید
تـا بـر ا نـدازد ز ریـشه دودمـان فاطمه (ع)
 

دستشان بین، بوده درپیدایش سعدو زیاد
قطع سازد تا زبـن پـیـر و جـوان فاطمه (ع)
 

شیرحق را دست و گردن بسته اند با بند زور
تـا شود وهـمی بر ذهن و گمان فاطمه (ع)
 

استخوان سوز مارا ماجرای میخ و در
وآنکه دژخیمی شکسته استخوان فا طمه(ع)
 

گشته توفان بلا در لاله زار فا طمه(ع)
بـیـن بـهـارعـمـر را، انــدر خـزان فاطمه(ع)
 

بر پیامبرآمده این ماوقع هر آنچه شد!؟
چون حدیث پاره تن شد به جان فاطمه (ع)
 

لعنت حق شد بر آن عفریت باغی چونکه او
در فــلک خـا مـوش کـرده اخـتران فاطمه (ع)
 

آتش خشم خدایی را به جان خود خرید
چــون نـبـد پــرهـیـز از خـشم وژیـان فاطمه(ع)
 

بیگمان غافل بد ازغصب فدک ،چون دو جهان
بّـوده است مـوهـب،چـون مـلک عیان فاطمه(ع)
 

می نیابی در طی طــومــارهای روزگـار
قـصـه ی غـمگـین تــری ، از داستان فاطمه (ع)
 

در نهایت خاتم آن پور معصوم وی است
کـو بـود با جـانـگـدازی، قـصـه خـوان فاطمه(ع)
 

گر عروجی بایدت سوی خدای مهربان
ایـن وسـیـله آ مـدت از، نــرد بـان فاطمه (ع)
 

ور پـی پـروانه ی خـط امـا نـی ، بیگمان
با ادب گـیــــــــری دلا خــط امــــان فاطمه(ع)
 

پرتوکوثر به هر کویی عیان است همچنان
اخـتـران بـیشـمـر ، در آســـــمان فاطمه(ع)
 

قدر او مجهول مانده جمله بر اندیشه ها
وصف مـا گـنجـد کـجـا ،در بیکران فاطمه (ع)
 

هر بلیغی محوگفتار وبیان فاطمه(ع)است
نـکـته گــویـا نـنـد، حیران از بیان فاطمه(ع)
 

فاطمه(ع) محور بود از سوی حق بین کساء
مـجـمـع نـور کــساء بـیـن ،از کسان فاطمه(ع)
 

هان پی تعظیم با رنگین کمان رنگ رنگ
ســر بـسـایـد آســمــان ، بـر آسـتان فاطمه(ع)
 

کـائـنـات حـق بـزرگ آیـند مـارا در نـظـر
لـیـک کـی بـاشـد بـرابـر ، بـا جـهـان فاطمه(ع)
 

گـر گـل هیجده بـهـاری بود از بـاغ نـبی
رونـقـی در جـنـت ا سـت، از گـلستان فاطمه(ع)
 

(عبد)دریک خوان وصفش واصفان درمانده اند
کــی تـوان کــردن شــرح هـفـتخـوان فاطمه(ع)