از الف تا ي


محمد حسين صغير اصفهاني

از الف اول امام از بعد پيغمبر علي است
آمر امر الهي شاه دين‌پرور علي است

ب برادر با نبي بيرق فراز دين حق
بحر احسان باب لطف بي‌حد و بي‌مر علي است

ت تبارك تاج و طاها تخت و نصراله سپاه
تيغ‌آور خسرو مستغني از لشگر علي است

ث ثري مقدم ثريا متكا ثابت قدم
ثاني احمد به ذات كبريا مظهر علي است

ج جاه و قدرش ار خواهي به نزد ذوالجلال
جل شانه جز نبي از جمله بالاتر علي است

ح حدوثش با قدم مقرون حديثش حرف حق
حاكم حكم اللهي حيه در حيدر علي است

خ خداوند ظفر خيبر گشا مرحب شكار
خسرو ملك ولايت خلق را رهبر علي است

د داماد نبي دست خدا داراي دين
داعي ايجاد موجودات از داور علي است

ذ ذاتش ذوالجلال و ذالمنن وز ذوالفقار
ذلت افزا بر عدوي ملحد ابتر علي است

ر رفيع‌القدر و والا رتبه روح افزا سخن
رهنماي خلق عالم ساقي كوثر علي است

ز زبر دست و زكي و زاهد و زهد آفرين
زيب بخش مسجد و زينت ده منبر علي است

س سعيد و سيد و سرور سلوني انتساب
سر لا رطب و لا يا بس سر و سرور علي است

ش شفيع المذنبين شير خدا شاه نجف
شمع ايوان هدايت شافع محشر علي است

ص صديق و صبور و صالح و صاحب كرم
صبح صادق از درون شب پديدآور علي است

ض ضرغام شجاعت پيشه‌ي روشن ضمير
ضاربي كز ضربش المضروب لايخبر علي است

ط طبيب طبع‌دان مطلوب ارباب طلب
طاق نه كاخ مطبق طرح را لنگر علي است

ظ ظهير ملك و ملت ظاهر و باطن امام
ظل ممدود خداي خالق اكبر علي است

ع عين‌الله و علي جاه و علام الغيوب
عالم علم علي الاشيا ز خشك و تر علي است

غ غران شير يزدان غيرت الله المبين
غالب اندر غزوه‌ها بر خصم بد گوهر علي است

ف فصيح و فاضل و فخر عرب مير عجم
فارس ميدان مردي فاتح خيبر علي است

ق قلب عالم امكان قسيم خلد و نار
قاضي روز قيامت خواجه‌ي قنبر علي است

ك كنز علم ماكان و علوم مايكون
كاشف سر و علن از اكبر و اصغر علي است

ل لطفش شامل احوال كل ما خلق
لازم التعظيم شاه معدلت گستر علي است

م ممدوح صحف موصوف تورات و زبور
مصحف وز انجيل را مصداق و المصدر علي است

ن نظام نه فلك از نام نيكش وز جمال
نور بخش مهر و ماه و انجم و اختر علي است

و واجب منزلت ممكن نما والا گهر
واقف از ماوقع و از ما وقع يك سر علي است

هـ هوالهادي المضلين في الصراط المستقيم
هر چه بهتر خوانمش صد بار از آن بهتر علي است

ي يدالله فوق ايديهم يكي از مدح او
يك سر از يا تا الف هر حرف را مضمر علي است

آدم و نوح سليمان و خليل بي‌خلل
موسي با اقتدار و عيسي با فر علي است

جان علي جانان علي ظاهر علي باطن علي
مي علي مينا علي ساقي علي ساغر علي است

گويي ار مدح علي ديگر چه غم داري صغير
ياور خلق جهاني گر ترا ياور علي است
 

 

كمال معتضدي

از الف اول امام اين خامه را انور علي است
از ازل اين مصرع و اين شعر جان پرور علي است

ب بود باني به روز باقي يوم الست
باعث كون و مكان باني بحر و بر علي است

پ پس از پيغمبر آخر زمان بد جانشين
پيشواي مومنان پرگار دين پرور علي است

ت تولايش توكل بر توكلت علي
تاج‌دار و تاج‌بخش و تاج هفت كشور علي است

ث ثبات دين و ايمان ثاني خيرالبشر
ثابت نور الهي ساقي كوثر علي است

ج جز از احمد جلال و جاه او نامد به كس
جمله مافيها جلال و جاه او مهتر علي است

چ چو بودي بر يتيمان مونس ليل و نهار
چاره ساز چاره‌ي بيچاره و مضطر علي است

ح حديثش معني نور الوري بدرالدجي
حاكم حكم الهي حافظ و حيدر علي است

خ خدايش خواندمي از كفر نبود مرخدا
خوانمش نور خدايي خلق را مخبر علي است

د داراي ولايت دست حق در آستين
در دل ويران و مسكين درو سيم و زر علي است

ذ ذكرش ذكر يزدان ذات او ذات خدا
ذوالجلال و ذوالمن نام خدا يكسر علي است

ر روان راحت ار خواهي روان روح است
رهبر راه رهاييت به ره رهبر علي است

ز زهي بر زهره زهدش كه زهد عالمين
زيب بخش و زيب افزا زينت زيور علي است

س سردار دليران سركش تيغ دو سر
سيد و ثاني نسب بر سروران سرور علي است

ش شفيع و شهسوار لا فتي شاه نجف
شمس تابان ماه رخشان شافع محشر علي است

ص صياد دليران در صف جنگ‌آوران
صد چو عمرو و صد چو مرحب صف شكن صف‌در علي است

ض ضرغام و ضيا آراي دين آيين ضفر
ضي رخشنده ضمير و خلق را اضفر علي است

ط طيب خوي طاهر روي طاها تار موي
طلعت شمس الضحي را طيب و طاهر علي است

ظ ظهر آور ز بهر ابن عمش در نماز
ظاهر و باطن ظهير اول و آخر علي است

ع ين اله عاليجاه علام العلوم
عالم علم عدالت بعد پيغمبر علي است

غ غير از جود او در كعبه مولودي نشد
غالب الكل الغرايب خواجه‌ي قنبر علي است

ف فلك را رعفت افلاك فر فخر عرب
فاضل فضل فصاحت فخر اين مفخر علي است

ق قريش قدرت حق قوتش قدر خدا
قاسم خلد و سقر از قادر اكبر علي است

ك كردارش كريم و كرده‌اش باشد كرم
كلمه‌ي كرار وصف و فضل انگشتر علي است

گ گفته در غدير خم نبي، باشد وصي
گر شما را من رسولم بعد من رهبر علي است

ل لفظ لافتي اندر احد شد وصف او
لشگر سفيان به هم زن مير اژده در علي است

م منشي قضا و مالك ملك قدر
مخزن سر الهي مظهر داور علي است

ن نامش نام حق نفسش بود نفس نبي
نور ايمان كشف برهان دين پديدآور علي است

و والشمس است وصف و والضحي را تار مو
وارث دين محمد جلوه‌ي خاور علي است

هـ هدايت خواه امكان هادي يوم‌النشور
همدم درماندگان قلب پرآذر علي است

ي يداله فوق ايديهم يد يزدان پاك
ياور اسلام يار مسلمين يكسر علي است

معتضد در مدحتت شاها نمايد افتخار
روز و شب بنويسد از مدحت در اين دفتر علي است
 


 
منبع: پايگاه اينترنتي  تبيان