در شـــــب مهلــــت، كــــه عــاشورا بُدى               ســـرزميــــن كـــربــــلا، غــــوغــــا بـدى

سبــــط پــــيـغــــمبــــر، امام انس و جان               رفــــت بــــر منبــــر، ميــــان همــــــرهان

گفت اى آنان، كــــه بــــا مــــا آمــــديــــد               شــــايــــــدى از بهــــر دنيــــا، آمــــديــــد

اينك آن مردم كه ما را، خــــواستــــنـــــد               خود بــــراى قــــتــــل مــــا، برخــــاستــند

كس نديد از كـــــوفيان، هــــرگــــز وفــــا               نيست آنـــــان را، بجــــز غــــدر و جــــفا

مردمى پــــست و لئيــــم‏انــــد و پــــليــــد               كيششان باشــــد، هــــمان كــــيش يــــزيد

مقصد و مقصودشان، قـتل مــــن اســــت               اين همان مقصود آن، اهريمــــــن اســــت

الغرض اكنون، شبانگاه اســــت و تـــــار               هــــركسى خــــواهد، رود در هــــر ديـــار

جــــــــــــانب ما نيســــت، او را مانــــعى               او نــــــــدارد بــــهــــر رفتــــن، رادعــــى

اين جماعـــــــت قتل من خواهــــند و بس               نيســــت آنــــان را دگــــر كـارى، به كس

پــــس بــــه راه خود رويد، اى هـمرهان               مــــن بمانــــم، با ســــپاه كــــوفــــيــــــان

از سكــــينه، بــــنــــت آن، والا گــــــــهر               كــــرده اســــت راوى، روايــــت اين خـبر

فــــوج فــــوج، از آن گــــروه هـــمرهان               يــــك بــــه يــــك رفتــــند ز آنجا آن زمان

چــــون بــــرفــــتــــند، آن لئــــيمان رذيل               گفت آن سرور، بــــه يــــاران جــــليـــــل

اى رفــــيقــــان مــــن و يـــــــاران مــــن               وى مــــحـــــــبّــــان و هــــواداران مــــن

مــــن نــــمىخواهــــم، شمــا كشته شويد               اذنــــتـــان دادم، كــــه از اينجــــا رويــــد

اهــــل بــــيتم را، دمــــى بــــاشيد يـــــار               تا روند، بيـــرون همــــه، از ايــــن ديــــار

چون كــــه مـــطلوب ســـپاه ظــلم و كين               نيست غــــير از مــــن، بــــه اقـطار زمين

كشتن مــــن بـــاشـد آنهــــــا را، مــــرام               تا بگــــردد ابــــن ميــــسون، شــــادكــــام

پس شــــما زين سرزمين خارج شــــويد               بــــــــا فــــراغ بــــال و آســــايش رويــــد

ياورانش جـــملگى، با يــــــك صـــــــــدا               عــــرض بنـــــمودند، اى مـــــولاى مــــــا

ما چــــگونه، بــــىتو از اينجــــا رويـم؟               كــــى تــــــو را، تـــــنها گــــذاريم و رويم

پاســــخ مــــــــردم چــــگوييم اى امـير؟               گر كه اولادت شــــــــود، اينــــجا اســــــير

گــــر زمـــــا پرســــــــند، كو سالارتان؟               كـــــــو امـــام و ســـــــرور والايتـــــــــان؟

مــــــــا همه جــــــسميم و جان ما تويى               ما تـــنيــــــــم، اما روان مــــــــا تـــــــويى

جـــــسم بىجان، جامد و بىجنبش است               گر روان نبود، چراغى خامـــوش اســـــت

جسم بىجان، كى تـــــواند كـــرد زيست               گر نباشد جـان، جــمادى بــــيش نــــــيست

تــــــو حيات و تــــــو روان و جـــان ما               دردمــــندانيــــم و تــــــو، درمـــــان مــــــا

اى شهـــــا مـــــــا را مـران، از آستــان               تــــــا نگردد ننگ مـــــــا، در داستــــــــان

ما كـــه با تـــو، انـــدرين دشـــت آمـديم               پـــا بـــه دنيا و خـــوشيهايـــش، زديــــــم

چـــون بُدندى، جملـــه با صـــدق و صفا               رادمـــــــــردانـــى كــــــريــــم و بـــاوفـــا

پـــرده از چـــشمانشان، آن شـــه گـشود               تـــا عـــيان ديـــدند، جـــنات الخــــــلــــود

جايـــگاه خـــويش در بـــاغ بهـــشــــــت               بالعـــيـــان ديـــدنـــد، در مـــينو بـــهـشت

پـــس شـــه انــدر خيمه شــد، تا با نماز               او كـــند، شـــب زنـــــده دارى و نيــــــاز

كـــوفـــيـــان، سـرمست، از شرب خمور               دائمـــاً بـــودند، در فـــســـق و فـــجـور

ابـــن ســـعـــد نانجـــيـــــب بـــد گـــهـــر               مست از مـــنشور رى، آن خـــيره ســــر

او بُدى با كـــوفيان، اهـــل جـــحــــــيـــم               چون بُدند زاتـــبـــاع شيـــطان رجـــيـــم

لشـــكـرش را شَـــه، صــــف آرايى نمود               مهـــربــــــانى كـــرد و آقـــايى نـــمــود

كــــــرد تعـــيـــين عـــــلمــــدار سپـــــــاه               شـــــد مهيّا، از بــــــــراى رزمـــگــــاه

گفـــت آنــــــكـــه، اى مـــددكـــاران مـــن               اى هـــواداران و غـــمخـــواران مــــن

اى شـــما ســــــــــــر، از روز الــــــست               چـــون شمانامـــد به عـالم، حق پرست

اى شـــما جـــانــــــبـــاز، انـــدر راه حق               مىربـــايـــيد از هـــمه، گـــوى سـبـــق

نامـــده انـــدر جهـــان، مـــانــــندتــــــان               زيـــن سبـــب مــــردان حق، خوانندتان

شـــور عشق حق، به جان داريـد و بـس               چـــون شمــــا در عشق، نايد هيچ كس

پس خـــروشان، گشتــه آن شيران عشق               جملگـــى آمـــاده، در ميــدان عـــشـــق

گـــفــــــــت آنــــــان را شـــه والاتـــبـــار               جاى خود، گيـــريد اى شـــيران قـــرار

در بـــر اين قـــوم بس، پر عـــار و ننگ               هين نبايـــد كـــردمان، آغــــــاز جـنگ

در دفـــاع از حـــق، به شمــشير و سنان               سخـــت مىتــــــازيم، بـــر اين ناكسان

ما همه شـــير و پـــلنگ و ضـــيغـــمـــان               در مصــــــاف أيــــن سگان و روبهان

دارم از حـــــــيدر، شجــــاعــــــت يـادگار               هــــــست در دستم، هم اكنون ذوالفقار

بازويـــم، چـــون بــــازوان حيدر است            زاده مرجانه مرحب كوفه همچون خيبر است

گـــر كـــه اذنـــم بـــود، از يـــزدان پــــاك               مىفكـــندم، لشكـــرش، بـــر روى خاك

ليـــك اذنم نيســـت، از درگـــــــاه حــــــق               راضيـــم بـــر جـــرعه صهبـــاى حـــق

شـــد ســـوار ذوالجناحـــش، شـــاه ديــن               كـــرد عـــزم وعــــظ آن، قـــوم لعـــين

صـــفـــحــــه ميـــدان، زنــــــور روى او               شــــــد مـــنـــوّر، از رخ دلـــجـــوى او

پـــس نمـــودى رو، بـــه آن قـــوم جهول               دشـــمنـــان عـــتـــرت و آل رســــــول

كـــوفـــيانِ غـــدر كـــيـــش و دَد ســـيـــر               پـــيـــروانِ ابـــن هـــنـــد بـــد گـــهــــر

كـــرد آغـــاز سخـــن ابـــن الــــــرســـول               زاده طـــه و فــــــرزنـــــــــــد بـــتـــول

كين منـــم! سبـــط رســـول انــس و جان               كـــز ســـر انگشتــش، مكيدم شهد جان

ايـــن زره باشـــد از او، در بـــر مــــــرا               باشـــد ايـــن عــــمامه اش، برسر، مرا

اســـب او باشـــد، ســـوارى مـــركبــــــم               مصطـــفى مـــاه و مـــن او را كـــوكـبم

جــــنگ با من، جنگ با آن، سرور است               دشمـــن مـــن، دشمـــن پــــيغمبر است

دشمــــن او، دشمـــــن ديــــــن خـــداست               هـــم زاســـلام و مسلمـــانى جـــداسـت

كـــــرد شـــه، اتمــــــام حجــــت را، تمام               خود شناسانـــيد، بـــر هـر خاص و عام

در جـــواب شـــاه انـــس و جــان، حسين               سبط پـــيغـــمبر، عـــلى را نـــور عـــين

جملـــگى گفـــتـــند، بـــا صـد شور و شر               تـــو حـــسينى، زاده خـــيــر الـــبشــــــر

ليـــك اكنـــون، زاده هـــنـــد حـــقـــيــــــر               بـــر مسلمانـــان نـــموده خـــود امــيـــر

بايـــدت بيعـــت كـــنى، در أيـــــن زمــــــان               تـــا كـــه باشـــى از گـــزندش، درامـــان

گـــفت: ســـالار شـــهيـــدان بـــىدرنـــگ               نـــيست بالاتـــر زســـرخى، هيـــچ رنگ

بيعـــت بـــا نـــاكسان، خـــود ذلّت اســـت               جـــان نـــثار حـــق نمـــودن، عزّت است

ذلـــت بيـــعت، زمـــــــا دور اســـت، دور               آفـــرينشـــگاه مـــا، نـــور اســـت، نــور

مـــن كجـــا و بيعـــت بــــا ايـــن يـــزيـــد               زاده هـــنـــد جـــگــــر خـــوار پـــلـــيـــد

بيعـــت بـــا ايـــن يـــزيـــد دون شـــعـــار               زاده فـــُسّــــــاق بـــىاصــــــل و تـــبـــار

نـــنگ بـــاشـــد، در حـــريـــم پـــاك مــــا               در حـــريـــم بـــرتـــر از افـــلاك مـــــــــا

تا بـــه كـــف باشـــد مـــرا، اين ذوالفـقار               باشـــدم اصــــــل شهـــادت، افـــتـــخـــار

هـــاتفـــى در راه، دادم، ايـــن ســــروش               اى حـــسين، شهـــد شهادت، نوش نوش

خـــوش بـــود، در راه حــق، جان باختن               در ره حـــق، ســــر زپا نشنـــاخـــتــــــن

آمـــــــــــدم در كــــربـــلاى پــــــر بــــــلا               تا كـــه جـــان خـــويـــشتـــن، ســـازم فدا

خـــون خـــود ريـــزم، بـــه دشـــت ماريه               تا روان گـــردد، چـــو عـــيـــنٌ جـــاريــه

در ره جـــانـــان، دهـــم، هـــر چيز هست               چـــون كـــه تقـــدير است، از روز الست

ســـردهم، بـــر نـــاوك نــــــوك ســـنـــان               تـــا بـــه روز حـــشر، مـــانـــم جـــاودان

خـــون مـــن، خـــون خـداى بر حق است               چــــون كه خونخواهم، خداى مطلق است

اى ســـپـــاه تنـــد خـــوى حـــق ســـتـــيز               اى گـــروه گـــمـــره فـــطـــرت گـــريــــز

بـــدعـــتى نگـــذاشتـــم، در ديـــن حـــــق               كـــم نـــكـــردم، آيــــتى از ايـــــــن ورق

مـــن نكـــردستـــم، حـــرامى را حــــــلال               بـــاشـــدى از مـــن، چـــنين امرى محال

يك حـــلالى را، نـــكردم مــــــــن، حـــرام               دور بـــاشـــد، از مـــن اين قصد و مرام

از چـــه اى نـــادان گـــروه بـــىحـســـاب               ايـــن چـــنيـــن داريـــد، در قـــتلم شتاب

"فـــاليا" خـــامـــوش شــو، از اين سخن               اجـــر خـــودگـــير از، خـــداى ذوالمنــن


منبع: سايت بنياد انديشه اسلامي