چــــون كــــه سبــــــط مصطفـــــى، در كــــــربلا               شـــــد بــــــه غــــــــدر اهــــل كوفــــــه، مبــــتلا

ســــى هــــــــــــــزار، از نانجــــيــــبان پلــــيــــد               كــــــــه هــــــــمــــه بــــودنــــد، اتــــباع يــــزيــد

در زمــــيــــن كــــربــــلا، گــــــــــــرد آمــــدنــــد               رو بــــه روى خــــرگــــهــــــــش، اُردو زدنــــــد

ابــــن ســــعــــــــد نــــانجــــيــــب و دد شعـــــار               بــــوديــــش، فــــرمانــــدهى بــــر سى هـــــــــزار

آن پــــليـــد رجــــــــس و نــــحــــس رو سيــــاه               كــــرد در فــــرمــــاندهــــى، ديــــنــــش تــــبـــــاه

داد فرمــــان، عــــصر تاســــوعــــا، زكــــيـــــن               حــــمــــلــــه‏ور گــــردنــــد، بــــر ســــالار ديـــــن

پــــس ســپــــاه كــــفــــر، جــــنبـــيدى زجــــاى               حملـــــــه‏ور گـــــــشتنـــــــد با صــــد هوى و هاى

چــــون صــــداى هــــاى و هـــــو، زينب، شنيد               ســـــــر زخـــــــيمـــــــه كـــــــرد بـــــيرون و بـديد

رفــــت ســــوى خــــيمــــــه ســــبــــط رســــول               ديـــــــد نـــــــور چـــــــــــــشم زهـــــراى بـــــــتول

گــــفـــــت: اى جــــان بــــرادر، كــــن نــــظــــر               حـــــــمـــــــلـــــــه ايـــــــن قوم كافــــر، را نگــــــر

گــــفت: خــــواهــــر گــــو كــــه عــــباس غيور               يابد اكــنون، او بـــــــه نـــــــزد مـــــن، حــــــضور

پــــس بــــفرمــــودى بــــه عــــبــــاس رشيــــد               رو بـــبـــــيـــــن ايـــــــن قــــــوم جـــــبّار پـــــــلـيد

ايــــن هيــــاهــــو چــــيست و أيـن يورش چرا؟               چيست اين غـــوغا و ايــــــن شـــــورش چـــــــرا؟

رفــــت عــــباس رشــــيـــــــد و گــــفــــتشــــان               چــــيســـــــت اين غوغــا و دعـــــوا، اى خســـــان

پاسخــــش گــــفــــتــــند آن قــــوم عــــنــــيــــد               مـــــقصد مـــــــا هســـــــت، بيعـــــت با يـــــــزيــــد

بــــازگــــشــــت عــــبــــاس نــــزد آن امـــــــام               پـــــــاسخ آنـــــــان، نـــــــمـــــودى او، بـــــــيـــــان

گــــفــــت: يــــك امــــشــــب از ايــــن قـوم دغا               مهلـــــــتى شـــــــايـــــــد بـــــگيـــــــرى، بـــــهر ما

تــــا بــــه درگــــــــــاه خـــــــــداى بــــىنيـــــاز               ما بـــــه صـــــــبح آريـــــــم امـــــــشب، با نمـــــــاز

بــــاز عــــبــــــــاس عــــلــــمــــدار غــــيـــــور               رفـــــــت و مهلـــــــت خـــــــواست، زآن قــوم كفور

نــــه زعــــعجــــز و نــــه زتــــرس و نــه نـياز               بـــلكـــه از بـــــــهـــــــر دعـــــــا و هـــــــم نمــــــاز

پــــس گــــرفتند مــــهلت آن، عــــبّاد حـــــــــق               در شـــــــب عـــــــاشـــــــور و بـــــــردنـــــدى سبق

از هــــمه عــــبّاد آن، عــــهـــــــد و زمــــــــان               بلكــــــه از عبّـــــاد أيـــــــن هفـــــت آســــــمـــــــان

بودشـان آن شــــب، هــــمــــه راز و نــــيــــاز               بــــا خــــــــــــــداونــــد قــــديــــــــــــر بـــىنــــيــــاز

"فــــالــــيا" مــــىبــــاش، از اهــــل نــــمــــاز               تــــا شــــــــوى محــــشور تــــو، بــــا اهــــــــــل ر


منبع: سايت بنياد انديشه اسلامي