صفر به روايت تصوير

مركز تعليمات اسلامی واشنگتن

۱۴۲۷/۱۳۸۵/۲۰۰۶


 

دوشنبه
۱۹ صفر
۲۰ مارس
شب اول

شب اول - آلبوم عكس


 

سه‏شنبه
۲۰ صفر
۲۱ مارس
شب دوم


 

شب دوم - آلبوم عكس

چهارشنبه
۲۱ صفر
۲۲ مارس
شب سوم


 

شب سوم - آلبوم عكس

پنج‌شنبه
۲۲ صفر
۲۳ مارس
شب چهارم


 

شب چهارم - آلبوم عكس

جمعه
۲۳ صفر
 ۲۴ مارس
شب پنجم


 

شب پنجم - آلبوم عكس

شنبه
۲۴ صفر
۲۵ مارس
شب ششم


 

شب ششم - آلبوم عكس

يکشنبه
۲۵ صفر
۲۶ مارس
شب هفتم


 

شب هفتم - آلبوم عكس

دوشنبه
۲۶ صفر
۲۷ مارس
شب هشتم


 

شب هشتم - آلبوم عكس

سه‏شنبه
 ۲۷صفر
۲۸ مارس
شب نهم


 

شب نهم - آلبوم عكس

چهارشنبه
۲۸ صفر
۲۹ مارس
شب دهم


 

شب دهم - آلبوم عكس

پنج‌شنبه
۲۹ صفر
۳۰ مارس
شب يازدهم


 

شب يازدهم - آلبوم عكس

 

لطفا به چند نکته زير توجه فرمائيد:
(1) روزهائی که تصويرهای آن آماده ميباشد درتقويم با ستاره مشخص گرديده‏اند.
(2) اگر چنانچه تصوير شما يا وابستگان شما در سايت مرکز وجود دارد و شما رضايت نداريد لطفا مراتب را با ذکرمشخصات عکس ياعکسهای مورد نظر برای ما بفرستيد تا دراسرع وقت نسبت به برداشتن آن از سايت اقدام لازم به عمل آيد.
(3) تصويرهای بيشتروبا کيفيت بهتر به مرور زمان اضافه خواهد گرديد.
(4) اگر چنانچه شما هم عکسهائی از مراسم گرفته‏ايد موجب کمال امتنان خواهد بود که يک نسخه آنرا برای استفاده در سايت در اختيار ما قرار دهيد.