عاشورای خونین حضرت علی اصغر(ع)
 
عبدالحسین آقابزرگی(عبد)

ازهمه مظلوم تر گویی علی اصغر(ع) است

 

زآنکه سیمینه گـلـویـش از همه نازکتر است

هیچگه کودک کشی را فـخر نبود در جهان

 

این چنین کو کرد درجور و شرارت هم سراست

کودک ششه ماهه یی کو ناتوان است در دفاع

 

کـی سـزوار آ نـسان ، تـیغ تـیـز و خنجر است

می زده از تشنگی لـه لـه ، عـد و بـد با خبر

 

همچنان نظاره گر اورا دهان چون آذراست

غنچهء لب تشنه رااز جرعه ای کردی دریغ؟

 

تیرتیزش چون نهی چون خود به حال پرپراست

آخرای نامردمان این طفل مهمان شما است

 

اکرمواالضیف جمله ای کز گفته ء پیغمبراست

لـعـن بـادا بر شما! ای شوم بختان شقی

 

هـمچنین بـر بـا نی وآنکـو امیرلشکر است

نیست جایز ذبح حیوان جنب حیوا نی د گر

 

این چه ذبحی از مقابل خواهرش هم ناظر است

کودکی بی جنگ کشتن کـی همی باشدهنر

 

نی سلاح و نی زره حتی ورا اندر براست

بـرشما جمله ملا ئک بـا غلاظند و شـداد

 

زشت کشتی از شما نـزد خدای اکبراست

من ندانم این همه بیداد ازچه در جهان

 

جـاری بـر آ ل نبی و خاندان حیدر است؟

بـرفلاکت گشته است تـاریخ از سوی بشر

 

آ نچه رااز بـهـر ما باقی اندر دفتر است

در منای عشق یک باب الحوائج ای شگفت

 

شـیرخـواری ازحسین(ع)در پیشگاه داوراست

بر محمد(ص)این حسین(ع)مانده است تنها یادگار

 

تشنه شش ماهه اش اینک چوپوراختر است

آمده است گویی ندایی ، از دل عرش: کای حسین (ع)

 

کاندرآن هنگامه ای چونان که فوق محشراست

غم مخورهرگز زبی شیری پورت ،ای حسین(ع)

 

از سوی دادار، اورا دایه های بر تراست

(عبد)منگر کودک است این که یا نامش اصغر(ع)است

 

گــربخواهـد اهــل عـا لـم را ، هـمـو خـواهـشگراست